P5187252

Rząd chce pieniędzy od Lasów Państwowych

18 grudnia 2013 roku obecny rząd przygotował projekt nowelizacji ustawy o lasach, który  przewiduje, że  Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP) przez najbliższe dwa lata wpłaci do budżetu państwa 1,6 miliarda złotych, a w latach następnych płacić będzie po 100 milionów złotych rocznie.

Rząd nie tylko sięga do zasobów finansowych PGL LP, jednocześnie otwiera furtkę do zwiększenia pozyskania drewna, które uzasadnia potrzebami hodowlanymi: „Korekty wymaga także zapis dotyczący
planu urządzenia lasu. Dotychczasowe zapisy ustawy, traktujące łącznie sumę etatów użytkowania rębnego i przedrębnego jako wielkość, którą w nadleśnictwie można było przekroczyć tylko w związku ze szkodą lub klęską
żywiołową, nie pozwalały na pełne wykonywanie planowych zadań w drzewostanach rębnych przy zwiększonym użytkowaniu w drzewostanach przedrębnych wymuszonym stanem drzewostanów. Skutkowało to nadmierną akumulacją zasobów drzewostanów rębnych, ich deprecjacją, a w konsekwencji osłabieniem stabilności.
Oddzielne rozliczanie miąższościowego etatu użytkowania rębnego pozwoli na wyeliminowanie wyżej wymienionych wad dotychczasowych rozwiązań, pozwalając w szczególności na pełne wykonywanie zadań z zakresu użytkowania rębnego i przedrębnego zgodnie z potrzebami hodowlanymi. Proponowane rozwiązanie spowoduje również radykalne ograniczenie potrzeby sporządzania aneksów tylko do sytuacji, w których – w związku ze szkodą lub klęską żywiołową –nastąpił wzrost pozyskania w użytkowaniu rębnym ponad etat miąższosciowy użytków rębnych.”

W rzeczywistości zapis taki spowoduje, że pozyskanie drewna wynikające z zabiegów hodowlanych nie będzie miało wpływu na rozmiar pozyskania  w drzewostanach, które osiągnęły wiek rębności, a co za tym idzie wyrąb lasów będzie zwiększony.

PGL LP jest jednostką organizacyjną samofinansującą, czerpiącą dochody głównie ze sprzedaży drewna,  którego odpis gromadzą na tzw. funduszu leśnym. Środki z funduszu przeznacza się dla nadleśnictw, które w bieżącym czasie więcej pieniędzy muszą przeznaczyć na sadzenie nowego pokolenia lasu i pielęgnowanie młodych drzewek oraz ochronę lasu, niż mogą zarobić na sprzedaży drewna.  Część środków z funduszu leśnego przeznaczona zostaje na badania naukowe  i sporządzanie planów urządzenia lasów .
W chwili obecnej mamy okres, w którym cena drewna jest stosunkowo wysoka, a wydatki Lasów Państwowych na  nieprzewidywalne skutki klęsk żywiołowych – które ostatnimi laty dotykały nasz kraj coraz częściej, pozwalają na gromadzenie zysków.
Projekt nowelizacji ustawy nie przewiduje sytuacji, w której Lasy Państwowe zmuszone będą do dopłacania do swojej działalności, a tę zapewnić mają kwoty zgromadzone jako fundusz leśny.

Lasy Państwowe są otwarte i ogólnodostępne, przeznaczają zarobione środki na infrastrukturę i   możliwość korzystania społeczeństwa z dobrodziejstw naszych lasów: zbiór grzybów, jagód, uprawianie w lasach sportu i turystyki, oraz edukację, z której korzystają przede wszystkim dzieci i młodzież szkolna, a zajęcia takie prowadzone są całkowicie bezpłatnie.
Kolejnym, ważnym aspektem są środki finansowe przeznaczane przez Lasy Państwowe na prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej, której celem jest nie tylko zarabianie na drewnie z wycinanych drzew., ale również dbałość o ochronę przyrody.

Nie wiadomo, czy przygotowywana przez rząd nowelizacja nie stanie się podłożem do prywatyzacji Lasów Państwowych, jak to miało miejsce z innymi państwowymi firmami.

Rząd szuka pieniędzy na łatanie dziury budżetowej, jednak czy Lasy Państwowe powinny „dorzucać się „ do worka bez dna..?
Może lepiej część zysku wygenerowanego przez PGL LP, mogłaby odciążyć budżet państwa, wspierając  tworzenie miejsc pracy na terenach wiejskich, albo na wspieranie parków narodowych, których sytuacja finansowa ma wiele do życzenia.
Obecna gospodarka leśna, oparta na samofinansowaniu się powinna zostać zachowana jeżeli nie chcemy doprowadzić do przekształcenia Lasów Państwowych w lasy nastawione na zysk o ograniczonej funkcji chroniącej przyrodę.
Zmiany w ustawie proponowane przez rząd, mogą doprowadzić do nowej formy własności polskich lasów i zmiany ich w strukturę, której priorytetem będzie przede wszystkim zysk.

projekt o zmianie ustawy o lasach

uzasadnienie projektu o zmianie ustawy o lasach