Foto: Rafał Szkopiński

Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

System Informacji Przestrzennej w Badaniach Różnorodności Biologicznej – IV Forum BioGIS

W dniach 4 – 5 listopada 2015 r. na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się IV Forum BioGIS – System Informacji Przestrzennej w Badaniach Różnorodności Biologicznej. W tym roku wydarzenie odbywa się pod hasłem „Narzędzia analityczne i dane przestrzenne w ocenach oddziaływania na środowisko”.

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko określa zakres, w jakim należy opracować prognozę oddziaływania inwestycji na środowisko lecz nie precyzuje jak dokładnie ma być ona wykonana, jakiego zasobu danych przestrzennych należy użyć oraz jakimi metodami i kryteriami posłużyć się przy opracowywaniu kolejnych etapów raportu. Głównym założeniem konferencji jest prezentacja aktualnych trendów wykorzystujących środowisko GIS i dane przestrzenne w ocenach oddziaływania na środowisko. Organizatorzy zapraszają do podjęcia dyskusji na temat określenia wytycznych ujednolicających i definiujących zasady prowadzonych analiz przestrzennych i budowy banku danych przestrzennych dla raportów oddziaływania na środowisko.

Tematyka IV Forum skupiona będzie wokół zagadnień:

Organizatorami konferencji są: Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Esri Polska i MGGP Aero (partner technologiczny). Wsparcia medialnego udzielają: kwartalnik Arcana GIS oraz portale internetowe: geoforum.pl, gisplay.pl i edroga.pl.

W ramach IV Forum przewidziano sesje naukowe i posterowe oraz warsztaty „Potencjał Lotniczego Skaningu Laserowego (ALS) i zobrazowań hiperspektralnych w pozyskiwaniu informacji dla ocen oddziaływania na środowisko”. Ponadto (drugi dzień Forum) warsztaty informatyczne skupione wokół dwóch zagadnień na dwóch poziomach zaawansowania:

  1. Modelowanie 3D potencjalnych lokalizacji farm wiatrowych z wykorzystaniem danych LiDAR oraz narzędzi geoprzetwarzania (GIS). grupa początkująca (4 godz.) i średnio zaawansowana (4 godz.)
  2. Podstawy analizy danych hiperspektralnych (wskaźniki roślinności) – detekcja gatunków roślin i zbiorowisk roślinnych w parkach narodowych. grupa początkująca (4 godz.) i średnio zaawansowana (4 godz.)

Szczegółowe informacje >>>