Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Korzystne zmiany przepisów w zakresie ochrony terenów zieleni i zadrzewień! Będzie szybciej, prościej i taniej!

20110322162

Ministerstwo Środowiska we współpracy z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska przygotowało w połowie br. propozycje zmian przepisów z zakresu ochrony terenów zieleni i zadrzewień.

Dotyczą one przede wszystkim, wprowadzenia nowego systemu opłat za usunięcie drzew lub krzewów, obniżenia wysokości kar administracyjnych za zniszczenie lub usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia, uproszczenie procedur związanych z uzyskiwaniem zezwoleń, a także licznych zmian porządkujących i doprecyzowujących przepisy w zakresie ochrony terenów zieleni i zadrzewień.

„Modyfikacja regulacji prawnych rozdziału 4 ustawy o ochronie przyrody jest krokiem w kierunku uporządkowania przepisów związanych szczególnie z usuwaniem drzew i krzewów” – komentuje Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – Piotr Otawski. „Wprowadzenie nowego systemu, który przewiduje uproszczenie zasad przygotowania wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, rozszerzenie katalogu sytuacji, w których uzyskanie zezwolenia nie będzie wymagane oznacza zdecydowanie sprawniejszą i prostszą drogę do uzyskania zezwolenia” – podkreśla Dyrektor Otawski. Jednocześnie nowy system opłat, jak i kar administracyjnych z tym związanych, będzie rzetelniej odzwierciedlał faktyczną wartość usuwanych drzew.

Uszczegóławiając, przewiduje się m.in. wprowadzenie odstępstwa od konieczności uzyskiwania zezwolenia w przypadku usuwania drzew należących do gatunków obcych inwazyjnych, usuwania drzew przez właściwe służby w stanie wyższej konieczności, dookreślenie przepisów odnoszących się do pielęgnacji drzew czy instytucji nasadzeń zastępczych.

Ww. propozycje zmian powstały w oparciu o ekspertyzy, w tym m.in. Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa i są następstwem przyjętych przez Radę Ministrów założeń do projektu ustawy o poprawie funkcjonowania i organizacji wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, opracowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przy współpracy resortu środowiska. Projekt ustawy będzie podlegał konsultacjom społecznym i uzgodnieniom międzyresortowym, przed przekazaniem do prac parlamentarnych.