Źródło: Ministerstwo Środowiska, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych - Eugeniusz Pudlis

Kształtowanie klimatu a rozwój obszarów leśnych i rolnych – Global Landcapes Forum

Źródło: Ministerstwo Środowiska
Źródło: Ministerstwo Środowiska

Kształtowanie klimatu a rozwój obszarów leśnych i rolnych – tak w skrócie można określić tematykę zakończonego wczoraj w Warszawie Global Landcapes Forum (Światowe Forum ds. Krajobrazu). Wydarzenie zebrało w jednym miejscu blisko dwa tysiące osób – ministrów, ekspertów, polityków, liderów biznesu i ekologów. – Cieszę się, że spotykamy się na forum, które powstało na bazie najbardziej wpływowych dyskusji związanych z leśnictwem i rolnictwem w kontekście zmian klimatu – powiedział podczas uroczystego otwarcia Marcin Korolec, minister środowiska. W wydarzeniu uczestniczyli leśnicy LP i polscy reprezentanci nauk leśnych, w tym również Janusz Zaleski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, i Adam Wasiak – dyrektor generalny LP.

Ponad 1200 uczestników – ministrów, światowej rangi ekspertów, polityków i liderów biznesu – na kilkunastu panelach dyskusyjnych nakreślało kierunki kompleksowych rozwiązań uwzględniających lasy, rolnictwo i zmiany klimatu. Szukano m.in. odpowiedzi na pytanie: czy świat jest w stanie wyprodukować żywność dla dziewięciu miliardów ludzi bez niszczenia lasów i przyspieszania niekorzystnych zmian klimatycznych?

Najważniejsze sesje dotyczyły bezpieczeństwa żywnościowego, finansów, polityki i legislacji dotyczącej deforestacji, rozwoju obszarów wiejskich, planowania w skali krajobrazowej oraz rolnictwa przyjaznego dla klimatu.

Podczas dwudniowej dyskusji bardzo często odwoływano się do relacji między zmianami klimatycznymi, a lasami i gospodarką leśną. O postępującym ociepleniu klimatu mówił na plenarnym posiedzeniu Forum minister środowiska Marcin Korolec, prezydent COP19.

- Lasy odgrywają absolutnie kluczową rolę w zapewnieniu stabilności klimatu. W obliczu tego nie wolno nam zapomnieć o potrzebie zatrzymania wylesiania Ziemi i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Możemy to osiągnąć poprzez zrównoważoną gospodarkę leśną, niezbędną dla zachowania wielofunkcyjności lasów, które jednocześnie pozostają stałym elementem w strukturze zrównoważonego krajobrazu – zwracał uwagę Marcin Korolec. Na całej planecie lasy pełnią ważne funkcje w ekosystemach, takie jak regulacja hydrologiczna czy klimatyczna. Choć połowa lądów europejskich pokryta jest lasami, obszary leśne w innych krajach kurczą się na skutek ekspansji rolnictwa i innych sposobów zagospodarowania terenu. Z drugiej strony rolnictwo stanowi podstawowe źródło utrzymania na obszarach wiejskich na całym świecie i ma olbrzymie znaczenie w realizacji przyszłych celów zrównoważonego rozwoju. Niestety, wg szacunków rolnictwo jest bezpośrednią przyczyną 80% wylesień na całym świecie, co skłoniło badaczy z obydwu sektorów do wypracowywania wspólnych rozwiązań.

- Połączenie tych dwóch dziedzin w jedno określenie – krajobraz – stanowi dobry przykład tego, jak rozwijać nasze wspólne działania w tworzeniu wspólnego programu dla klimatu i rozwoju. Łącząc dwie debaty zbliżone do siebie tematycznie, mamy okazję ujrzeć problemy leśnictwa i rolnictwa z szerszej perspektywy. Oczywistym jest, że potrzebujemy całościowej strategii, żeby nasze działania były skuteczniejsze – podkreślał znaczenie spotkania minister Korolec.

Pierwszego dnia Forum odbyła się sesja, na której dyskutowano m.in. o możliwościach wykorzystania narodowych programów leśnych do wspierania zintegrowanych działań na rzecz krajobrazu, co w efekcie prowadzi do łagodzenia zmian klimatycznych. Jej moderatorem był prof. Piotr Paschalis-Jakubowicz z Wydziału Leśnego SGGW.

Na sesji miał swoją prezentację także Piotr Grygier, dyrektor RDLP w Poznaniu. Na przykładzie leśnych kompleksów promocyjnych, istniejących w Lasach Państwowych, pokazał jak można równocześnie dbać o bioróżnorodność, magazynować i pochłaniać CO2, co w efekcie sprzyja łagodzeniu zmian klimatycznych. O wzajemnych relacjach między zmianami klimatycznymi, a lasami i gospodarką leśną mówił też prof. Kazimierz Rykowski z Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Na zakończenie Światowego Forum o Krajobrazie, w foyer nowej biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, głos zabrali Peter Holmgren, dyrektor Międzynarodowego Centrum Badań Leśnych (CIFOR) – głównego organizatora  tego spotkania, a także Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, i Adam Wasiak, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Wiceminister środowiska krótko podziękował CIFOR za organizację tego wydarzenia a Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi za dobrą współpracę. Szef DGLP wyraził z kolei zadowolenie że LP miały możliwości wspierania CIFOR-u w spotkaniu, którego celem jest określenie wizji dla wspólnych działań w leśnictwie i rolnictwie na rzecz klimatu po roku 2015. – Gratuluję organizatorom, że po raz kolejny zapewnili udział tak wielu kluczowych postaci w debatach na temat ambitnych i najważniejszych wyzwań dla lasów – mówił Adam Wasiak.

Dyrektor poinformował również kilkuset uczestników Forum, że w Polsce, lasy zajmują około 1/3 powierzchni kraju, z czego prawie 80 proc. znajduje się pod zarządem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, któgo działania przyczyniły się do stałego wzrostu powierzchni i zasobów leśnych. Jest to największa organizacja tego typu w Europie i niedługo będzie świętować 90-lecie.

- Co roku w Polsce sadzimy 500 milionów drzew. I jest to najbardziej wymierny efekt naszego wkładu w ochronę klimatu i krajobrazu – powiedział dyrektor Wasiak. Te informacje trafią do około 120 krajów, bo reprezentanci tylu państw przybyli na warszawskie Forum.

Global Landscapes Forum jest wydarzeniem, które towarzyszyło odbywającej się w Warszawie 19. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP19).