Źródło: www.sercewpuszczy.pl

Międzynarodowa konferencja “Ochrona i monitoring przyrody – na styku granic”

„Nature protection and monitoring – transboundary challenges”
Białowieża, 19–21 marca 2015 r.

KOMUNIKAT I

Zagadnienia związane z ochroną przyrody w Polsce reguluje ustawa o ochronie przyrody wskazująca cele i formy ochrony przyrody oraz instytucje odpowiedzialne za realizację zadań państwa w tym zakresie. W praktyce jednak okazuje się często, że najwięcej problemów do rozwiązania pojawia się na styku granic: państwa, jednostek terytorialnych, form ochrony przyrody, czy też kompetencji poszczególnych organów i instytucji.
Puszcza Białowieska jest idealnym miejscem do podjęcia dyskusji nt. współpracy w zakresie ochrony przyrody na styku różnego rodzaju granic. Stanowi transgraniczny Obiekt Światowego Dziedzictwa. Zarówno część polska, jak i białoruska, znajdują się na Liście Rezerwatów Biosfery. Obie części zostały również uhonorowane Europejskim Dyplomem Obszarów Chronionych przyznawanym przez Radę Europy. Ponadto fragmenty polskiej części Puszczy objęte są różnymi obowiązującymi w naszym kraju formami ochrony przyrody, takimi jak: park narodowy, rezerwaty przyrody, obszar chronionego krajobrazu, obszary sieci Natura 2000, pomniki przyrody, użytki ekologiczne oraz liczne gatunki objęte ochroną prawną.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń między różnymi podmiotami z kraju i zagranicy oraz dyskusja nad możliwościami i sposobami współpracy w zakresie ochrony przyrody i monitoringu w gronie instytucji odpowiedzialnych za ochronę przyrody, instytucji naukowych, władz samorządowych, organizacji pozarządowych oraz lokalnych społeczności.

Ramowy program konferencji przewiduje dwa dni obrad (19–20 marca) oraz jednodniową wycieczkę terenową (21 marca). Szczegóły program konferencji zostanie zamieszczony w Komunikacie II.

Konferencja jest organizowana przez Białowieski Park Narodowy oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa w ramach projektu „Harmonizacja danych o zasobach przyrodniczych Białowieskiego Parku Narodowego w celu poprawy efektywności zarządzania obszarem” realizowanego w programie „Ochrona Różnorodności Biologicznej Ekosystemów” dofinansowanego przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Dodatkowo Organizatorzy zapewniają noclegi w pokojach 2-os. i 3-os. oraz wyżywienie dla maks. 100 uczestników (decyduje kolejność zgłoszeń). Koszty dojazdu do Białowieży uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Rejestracja rozpocznie się 16 lutego i potrwa do 9 marca 2015 r.

Formularz rejestracyjny będzie dostępny na stronie www.sercewpuszczy.pl. Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu zbieżnego z tematem konferencji zapraszamy do zgłaszania propozycji (tytuł referatu wraz z abstraktem, max 300 słów) na adres konferencja@sercewpuszczy.pl do 25 lutego 2015 r. Preferowane są wystąpienia prezentujące dobre praktyki w zakresie monitoringu ekosystemów nieleśnych, leśnych i wodnych. Prelegenci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu referatu do dedykowanej sesji tematycznej najpóźniej 2 marca.

Organizatorzy konferencji zapewniają tłumaczenie symultaniczne dla referatów wygłaszanych w języku angielskim.

Szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące konferencji będą publikowane na stronie: http://sercewpuszczy.pl/pl/wydarzenia.

Adres biura konferencji:
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa
www.sercewpuszczy.pl, email: konferencja@sercewpuszczy.pl
tel. 22 840 66 64 wew. 116, fax 22 851 62 01