Źródło: Lasy Państwowe, tekst: Katarzyna Bielawska, „Głos Lasu”

Narodowy Program Leśny – drugi panel ekspercki

15 października w siedzibie IBL w Sękocinie miał miejsce drugi z ośmiu paneli eksperckich w ramach prac nad Narodowym Programem Leśnym. Uczestnicy spotkania debatowali nad współczesną i przyszłą wartością lasów.

Gościem spotkania był Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. DGLP reprezentowała Zofia Chrempińska, dyrektor Biura Dyrektora Generalnego. Panel, zorganizowany przez Instytut Badawczy Leśnictwa, koordynował dr inż. Piotr Głos z IBL. Spotkanie było transmitowane on-line.

Panel, z udziałem 16 ekspertów, poświęcono próbie spojrzenia na wartościowanie lasu. Podczas czterech sesji poruszano kwestie filozoficzne, ekonomiczne i prawne związane z tym zagadnieniem. Dyskutowano też nad przestrzenno-czasowo zmiennością wartości lasu oraz o jego funkcjach ekologicznych i produkcyjnych. Te ostatnie – zdaniem niektórych prelegentów – być może należałoby rozdzielić. Próbowano też odpowiedzieć na pytanie czy las i efekty gospodarki leśnej to dobra publiczne i wspólne. Uczestnicy spotkania byli zgodni, że trzeba poszukiwać metod wyceny lasu oraz ich prawnego umocowanie.

Organizatorom prac nad Narodowym Programem Leśnym szczególnie zależy, by był to proces otwarty i przejrzysty. By wszystkie działania, zarówno w trakcie opracowywania dokumentu, jak i jego realizacji były poddane szeroko pojętym konsultacjom społecznym. Podkreślał tą kwestię także minister Zaleski. Dlatego na stronie internetowej Instytutu są dostępne zarchiwizowane transmisje on-line z dotychczasowych paneli oraz wszystkie materiały, łącznie z referatami prezentowanymi podczas spotkań.

W pierwszym panelu, poświęconym klimatowi, uczestniczyło 121 osób z 41 instytucji. Transmisję on-line obrad na bieżąco śledziło od 50 do 75 internautów. Podczas obrad na stronę NPL odnotowano 432 wejścia.

Kolejny panel – o lasach i gospodarce leśnej w kulturze i dziedzictwie narodowym – odbędzie się w kwietniu 2014 r. w Gołuchowie. Jego koordynatorem będzie prof. Dariusz Gwiazdowicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.