Źródło: Anna Malinowska, rzecznik Lasów Państwowych

Nowe zasady sprzedaży drewna

Nowe zasady sprzedaży drewna na rok 2014 zostały podpisane 27 września br. Procedury oparte na nowych regulacjach już ruszyły.

Podobnie jak w minionym roku, drewno przeznaczone do sprzedaży hurtowej zbywane będzie w ramach trzech procedur internetowych:

Przedsiębiorcy uprawnieni do udziału w procedurach sprzedaży ofertowej będą mogli zawierać z LP umowy roczne lub dwuletnie. Skorzystanie ze sprzedaży ofertowej będzie dla firmy gwarancją możliwości nabycia w PLD drewna w ilości do 70 proc. średniej jej zakupów z ostatnich 3 lat (tj. od 01.07.2010 r. do 30.06.2013 r.). Klienci portalu nadal będą składać oferty jedynie na ilość zamawianego surowca (będą one redukowane proporcjonalnie, jeśli przekroczą ilość drewna przeznaczoną do sprzedaży w tej formie). Ceny określą poszczególni nadleśniczowie w porozumieniu z dyrektorami właściwych regionalnych dyrekcji LP, przy czym ustalono, że pozostaną one na poziomie z roku 2013.

Podobnie jak w ubiegłym roku, obowiązywać będzie również sprzedaż ofertowa dla przedsiębiorców, którzy rozwijają działalność i zwiększają moce przerobowe (niezależnie od tego, czy mają historię zakupów). Skorzystać z tej możliwości będą mogły podmioty, które potwierdzą dokonanie inwestycji, przedstawiając określone przez LP dokumenty. Tacy przedsiębiorcy również będą mogli zawierać umowy roczne.

W wypadku przedsiębiorców korzystających ze sprzedaży ofertowej, którzy zawrą umowy dwuletnie, dodatkowe zakupy drewna w pierwszym roku obowiązywania umowy (np. jeśli dana firma kupowała surowiec również w ramach puli inwestycyjnej lub w aplikacji e-drewno) nie będą zwiększały ilości możliwego do zakupu drewna w drugim roku obowiązywania umowy.

Systemowe aukcje internetowe w aplikacji e-drewno będą odbywały się nadal w okresach półrocznych. Cena jest tu jedynym kryterium. Nowością jest natomiast wprowadzenie dwóch cen -minimalnej oraz wyjściowej. Ceny minimalne będą około 5 proc. niższe od cen wyjściowych.

W odpowiedzi na postulaty przedsiębiorców w 2014 r. przy przedpłatach lub zapłacie w terminie do 14 dni LP będą udzielały także wyższego niż dotychczas skonta – wyniesie ono 1,5 proc.

Wspomniane wyżej procedury dotyczą sprzedaży hurtowej surowca dla przemysłu. Tak samo jak w latach poprzednich, na odrębnych zasadach będzie odbywała się detaliczna sprzedaż drewna, np. na cele opałowe (cennik ustala każdy nadleśniczy i zakupy odbywają się bezpośrednio w nadleśnictwie), aukcje i submisje tzw. drewna cennego itp.