Źródło: Ministerstwo Środowiska

Nowy dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Piotr Szafraniec został nowym dyrektorem Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Nominację na to stanowisko otrzymał 6 grudnia z rąk ministra środowiska Macieja Grabowskiego.

Świętokrzyski PN
Piotr Szafraniec jest absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej (1994 r.) oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach (2013 r.). Od marca 2007 roku pracownik Świętokrzyskiego Parku Narodowego na stanowisku specjalisty do spraw inwestycji i remontów, pełnomocnik dyrektora ds. udzielania zamówień publicznych.

Członek Polskiego Towarzystwa Entomologicznego.

Jego zainteresowania to m.in.: entomologia, fotografia przyrodnicza, turystyka rowerowa oraz energetyka ekologiczna. Żonaty, ma dwoje dzieci.

Nominacja została przyznana zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, rozdz. VI, artykuł 101 – „Minister właściwy do spraw środowiska powołuje dyrektora parku narodowego na okres 5 lat spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu”. Zasady i tryb przeprowadzania konkursów określa rozporządzenie Ministra Środowiska z 7 września 2004 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora parku narodowego.