Źródło: RDOŚ we Wrocławiu

Odtworzenie naturalnej retencji przeciwpowodziowej doliny Odry

21 lutego 2014 r. doszło do podpisania umowy na realizację nowatorskiego projektu przeciwpowodziowego w gminie Wołów. Jest to przedsięwzięcie polegające na odtworzeniu naturalnej retencji przeciwpowodziowej doliny Odry – oddanie miejsca rzece. Projekt jest pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych w Europie przedsięwzięciem tego typu, realizowanym na taką skalę w ramach ochrony przeciwpowodziowej. Pomysłodawcą projektu była organizacja WWF Polska. Inicjatywa spotkała się z pozytywnym odzewem zarządców wód, lokalnych samorządów oraz Lasów Państwowych. Prace koncepcyjne i projektowe trwały kilka lat, powołana została także rada projektu, w której aktywnie uczestniczyli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Foto: Katarzyna Szkopińska
Foto: Katarzyna Szkopińska

Projekt realizowany jest przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu we Współpracy z WWF Polska, PGL Lasy Państwowe i Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Projekt zakłada budowę wału przeciwpowodziowego oddalonego od Odry, na odcinku siedmiu kilometrów (od miejscowości Domaszków do miejscowości Tarchalice w gminie Wołów), a po wybudowaniu go – częściową rozbiórkę starego wału usytuowanego w pobliżu rzeki. Spowoduje to powiększenie obszaru międzywala o ok. 600 hektarów. Dzięki realizacji przedsięwzięcia zwiększy się nie tylko obszar naturalnej retencji rzeki, ale też zniknie przewężenie dla przepływu wielkich wód a to zmniejszy ryzyko przerwania wałów i zalania miejscowości, które zostały zalane podczas powodzi w 1997 r.

Realizacja projektu przyczyni się również do poprawy stanu środowiska przyrodniczego. Dzięki przywróceniu zalewów – na terenie w przeszłości odciętym od bezpośredniego oddziaływania wód wezbraniowych rzeki Odry – polepszą się warunki hydrologiczne i tym samym poprawie ulegnie stan cennych drzewostanów łęgowych, które obecnie ulegają widocznemu procesowi grądowienia. Polepszy się także stan starorzeczy ulegających procesowi eutrofizacji i lądowienia.

Projekt, oprócz niezaprzeczalnych korzyści w aspekcie społecznym i przyrodniczym, jest przykładem dobrej współpracy organizacji ekologicznych z różnymi instytucjami z sektora administracji publicznej. Projekt winien stać się przykładem dla innych przedsięwzięć z zakresu ochrony przeciwpowodziowej w dolinach rzecznych, w których istnieje możliwość przywrócenia obszarów zalewowych, gdzie rzeka mogłaby swobodnie i bezpiecznie się rozlewać, obniżając jednocześnie zagrożenie powodzią na terenach zabudowanych.