Źródło: RDOŚ w Warszawie

Pięć nowych rezerwatów na Mazowszu

17 kwietnia 2014 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie odbyło się posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody. Jednym z głównych punktów omawianych w czasie posiedzenia było zaopiniowanie projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie ustanawiających 5 nowych rezerwatów przyrody, które Regionalna Rada Ochrony Przyrody pozytywnie zaopiniowała. W najbliższym czasie zostaną one przekazane do uzgodnienia z Wojewodą Mazowieckim, a następnie wysłane do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

rezerwat przyrody

 Objęcie aż 5 nowych obszarów ochroną rezerwatową, to z jednej strony dowód bogactwa środowiska przyrodniczego Mazowsza, z drugiej zaś świadectwo dobrej współpracy pomiędzy służbami ochrony przyrody, naukowcami i lasami państwowymi. Tylko dzięki wspólnemu zaangażowaniu i wiedzy grupy naukowców z Akademii Przyrodniczo Humanistycznej w Siedlcach, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, poszczególnych nadleśnictw i pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie możliwe było podjęcie działań, których owocem są projekty zarządzeń w sprawie uznania nowych rezerwatów.

Do istniejących dotychczas na terenie województwa mazowieckiego 184 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 18147,6 ha dołączą nowe wyjątkowo cenne ekosystemy, powiększając powierzchnię objętą tą formą ochrony o kolejne 471,5 ha:

Las Jaworski – projektowana powierzchnia to 52,94 ha. Rezerwat obejmie niewielki fragment drzewostanów niezwykle malowniczo położonych w obrębie Wysoczyzny Kałuszyńskiej. Dominują tu grądy i łęgi z dużą koncentracją w runie chronionych gatunków roślin naczyniowych, takich jak np. pełnik europejski Trollius europaeus, lilia złotogłów Lilium martagon, listera jajowata Listera ovata i gnieźnik leśny Neottia nidus avis.

 Klimonty to rezerwat zaproponowany do utworzenia w obrębie dawnych stawów rybnych funkcjonujących w gminie Mordy na przełomie XVIII i XIX wieku. Obecnie w wyniku naturalnej sukcesji regeneracyjnej dawne dna stawowe i ich otoczenie porastają jedne z najpiękniejszych i najdzikszych na Mazowszu kompleksów olsów i łęgów. Wraz z ekosystemami wodno – błotnymi tworzą one bogatą mozaikę środowisk będących prawdziwą ostoją wielu chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Warte podkreślenia jest występowanie dużej populacji kumaka nizinnego Bombina bombina oraz obecność w lasach gatunków lęgowych: bielika Haliaeetus albicilla i orlika krzykliwego Clanga pomarina. Z roślin odnotowano występowanie aż 6 gatunków storczyków. Obszar rezerwatu to również ostoja zwierzyny czarnej i płowej oraz bobrów europejskich Castor fiber.

 Turzeniec – projektowana powierzchnia to 72,22 ha. Rezerwat chronić będzie przede wszystkim kompleks dobrze zachowanych olsów, łęgów i borów mieszanych na Wysoczyźnie Siedleckiej. Wraz z położonym nieopodal rezerwatem przyrody Moczydło chroni jeden z największych i najlepiej zachowanych na terenie Nadleśnictwa Łochów kompleksów lasów bagiennych, stanowiących przy tym bogatą ostoję bioróżnorodności. Rośnie tu m.in. wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, stoplamek krwisty Dactylorhiza incarnata, widłoząb kędzierzawy Dicranum polysetum, licznie występuje tu zaskroniec zwyczajny Natrix natrix. Z najcenniejszych przedstawicieli awifauny można wymienić brodźca samotnego Tringa ochropus oraz żurawia Grus grus.

 Barania Ruda – głównym celem ochrony jest tutaj zachowanie cennych zbiorowisk roślinnych, w tym zespołów roślinności torfowiskowej, lasów łęgowych i olsów z licznymi gatunkami chronionymi. Ogółem stwierdzono 159 gatunków roślin naczyniowych z liczną populacją stoplamka krwistego Dactylorhiza incarnata. Rezerwat wraz kilkoma innymi położonymi w obrębie Obniżenia Węgrowskiego stanowi cenny element uzupełniający system ochrony przyrody w tym mezoregionie.

Mosty Kalińskie – projektowany rezerwat położony jest w Lasach Okuniewsko – Rembertowskich. Wzdłuż rzeki Długiej zachowały się cenne zbiorowiska nadrzeczne, w tym w szczególności lasy łęgowe, szuwary i zbiorowiska ziołoroślowe. Łęgi stanowią największe skupisko starodrzewu w tym rejonie ze starymi, pomnikowymi olchami, wiązami, wierzbami i jesionami. Bogata flora naczyniowa rezerwatu obejmuje 351 taksonów, co ma związek z eutroficznym (żyznym) charakterem występujących siedlisk. Łącznie stwierdzono 23 gatunki roślin chronionych (12 naczyniowych i 11 gatunków mchów), wśród których wyróżnia się zagrożony w skali kraju czarcikęsik Kluka Succisella inflexa. Większość drzewostanów rezerwatowych to spontanicznie ukształtowane lasy stanowiące dodatkowo o cenności tego terenu.