Źródło: Anna Krasoń, CKPŚ

CKPŚ – ponad 100 mln zł na ochronę przyrody

Troszczysz się o środowisko naturalne? Przyroda nie jest Ci obojętna? Masz pomysł, jak można ją chronić? Zrealizuj go ze wsparciem funduszy unijnych. W dwóch konkursach prowadzonych aktualnie przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych na dofinansowanie projektów dedykowanych ochronie cennych zasobów przyrodniczych przeznaczono alokację w wysokości ponad 100 mln zł. Wsparcie udzielane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

IMG_0987 (1280x853)

W ramach pierwszego z konkursów 2.4.2/1/2017, można uzyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia polegające na zwiększaniu drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych jako kluczowych elementów służących ochronie różnorodności biologicznej.

Wsparciem w ramach działania mogą zostać objęte projekty, które polegają na poprawie łączności pomiędzy siedliskami, w szczególności obszarami cennymi przyrodniczo poprzez eliminowanie lub ograniczanie barier infrastrukturalnych dla przemieszczających się zwierząt.

Nabór wniosków w konkursie „korytarzowym” trwa do 15 maja 2017 r., a pula środków UE przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 34 mln zł.

Zapraszamy również do aplikowania w ramach naboru nr 2.4.1/1/2017, dedykowanemu ochronie gatunków i siedlisk. Wsparciem w ramach ogłoszonego konkursu mogą być objęte projekty z zakresu ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych i gatunków, zagrożonych w skali Europy i kraju. Zgłaszane działania ograniczone terytorialnie do jednego województwa powinny dotyczyć terenów parków narodowych i obszarów Natura 2000, projekty ponadregionalne mogą być realizowane również poza obszarami wymienionymi powyżej. Zgłoszone do realizacji inicjatywy mogą dotyczyć m.in.:

Nabór wniosków w konkursie „ochrona czynna” trwa do 26 czerwca 2017 r., a jego alokacja to
75 mln zł.

Szczegółowe informacje o obu konkursach znajdują się na stronie CKPŚ oraz na portalu Funduszy Europejskich. Jeśli macie jakieś pytania, zachęcamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym.