Źródło: Patronat medialny

Problemy ochrony przyrody na tle gospodarki leśnej – IX Ogólnopolska Konferencja Studentów Leśnictwa

IX Ogólnopolska Konferencja Studentów Leśnictwa odbyła 21-24 kwietnia br. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Bażyna” w Pogorzelicy. Jej tytuł brzmiał: Problemy ochrony przyrody na tle gospodarki leśnej. Uczestnikami Konferencji byli studenci trzech wydziałów leśnych w Polsce – Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

IXOKSL

Pierwszego dnia referat wygłosił gospodarz Nadleśnictwa Gryfice. Nadleśniczy Paweł Gzyl przedstawił ogólną charakterystykę nadleśnictwa oraz jego zarys historyczny. Ewenementem jest to iż, w zasięgu tego terenu leży aż 41 km wybrzeża Bałtyku. Główne problemy to śmieci pozostawione przez turystów oraz wysokie koszty przeznaczane na wywożenie ich. W nadleśnictwie znajdują się 3 obszary Natura 2000, 2 rezerwaty przyrody i 6 stref ochrony ptaków oraz 2 pomniki przyrody.

Drugi dzień uroczyście rozpoczął Konferencję. Blok referatowy otworzyła Pani Jolanta Błasiak – Naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z wystąpieniem pt. Miejsce i znaczenie ochrony przyrody działalności Lasów Państwowych.

Kolejny z referatów wygłosił dr hab. inż. Maciej Skorupski, prof. nadzw. z  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Profesor zawarł w tytule swojego referatu pytanie Gdzie są granice poziomu ochrony przyrody w lasach?. Autor w swojej przemowie pokazał przykłady starć merytorycznych z organizacjami pozarządowymi.
Następnym z wystąpień był referat dr inż. Andrzeja M. Jagodzińskiego z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Na przykładzie licznych badań naukowych doktor przedstawił wpływ gospodarki leśnej na różnorodność biologiczną.

Po krótkiej przerwie nastąpiła prezentacja filmów konkursowych pt. „Leśnicy-strażnicy lasu”. W konkursie brali udział studenci trzech uczelni. Zwycięzcą jednogłośnie został Samorząd Studentów Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Kolejne wystąpienie wygłosił dr inż. Janusz Dawidziuk z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Poruszył problematykę ochrony przyrody w planowaniu urządzeniowym. Rozwinął również temat gorącej dyskusji dotyczącej Puszczy Białowieskiej.
W tej odsłonie wystąpił także dr inż. Ryszard Kapuściński – Prezes Ligi Ochrony Przyrody. Referat skupił się na problemach ochrony przyrody w Puszczy Białowieskiej. Autor podkreślił brak merytorycznych argumentów, wiedzy oraz doświadczenia w tej zagorzałej dyskusji.

W ostatniej części okazję do wygłoszenia swoich referatów mieli: Marlena Kowalkowska – Naczelnik Wydziału Ochrony Ekosystemów z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu oraz Widzimir Grus – emerytowany Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Tytuł wystąpienia Pani Naczelnik brzmiał: Leśnik a uwarunkowania prawne ochrony przyrody. Natomiast ostatni z gości przedstawił historię i dalsze możliwości ochrony przyrody w lasach.
Po każdym z referatów był czas na dyskusję oraz wszelkie pytania uczestników.
Dzień zakończył się wyjazdem terenowym po najciekawszych miejscach Nadleśnictwa Gryfice oraz  uroczystą kolacją, podczas której wystąpił Zespół Trębaczy Myśliwskich „Venator”.

Sobotni dzień rozpoczął się od wystąpienia dr hab. Jarosława Szaban – Opiekuna Koła Leśników UP w Poznaniu, które dotyczyło poszukiwań miejsca pochówku profesora Ryszarda Biehlera. Na koniec prezentacje wygłosiły poszczególne sekcje z trzech Kół (Naukowych) Leśników – UP w Poznaniu, UR w Krakowie oraz SGGW w Warszawie. Wystąpienia omawiały wybrane dokonania naukowe studentów.

Zgodnie z programem Konferencji odbył się również wyjazd terenowy do Wolińskiego Parku Narodowego. Zakończeniem wydarzenia była dyskusja wśród studentów na temat poruszanych zagadnień.

Spotkanie zorganizował Samorząd Studentów Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Patronat Honorowy nad Konferencją objął dr inż. Konrad Tomaszewski – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, prof. dr hab. Jan Szyszko – Minister Środowiska, prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr hab. Piotr Łakomy – Dziekan Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dr hab. Janusz Czerepko – Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz prof. dr hab. Andrzej Grzywacz – Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego.

Partnerem Konferencji było PGL Lasy Państwowe http://www.lasy.gov.pl/

Tekst: Martyna Rębacz, Mirosław Dolla
Zdjęcie: Agata Sztukowska