Bieszczadzki Park Narodowy - k³adka na torfowisku Wo³osate

Źródło: Korespondencja: Anna Krasoń, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

CKPŚ współpracuje i inwestuje w ochronę polskiej przyrody

Ponad 340 zagrożonych gatunków roślin i zwierząt objęli ochroną beneficjenci V osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko. A to tylko jeden z wielu przyrodniczych efektów projektów realizowanych w całej Polsce od ponad siedmiu lat.

Intensywny rozwój cywilizacyjny i rosnąca presja człowieka na środowisko negatywnie wpływają na poziom różnorodności biologicznej oraz funkcjonowanie ekosystemów. Dlatego część funduszy POIiŚ przeznaczono na zahamowanie degradacji środowiska naturalnego, zachowanie cennych siedlisk i gatunków oraz zwiększenie bioróżnorodności. Priorytetowo potraktowano projekty dotyczące obszarów Natura 2000 oraz strategiczne w skali kraju i UE.

Ryś

Dofinansowanie otrzymały przede wszystkim przedsięwzięcia dotyczące ochrony siedlisk i gatunków. Stanowiły one aż 70% zgłoszonych do współfinansowania projektów. W ramach części z nich powstawała także mała infrastruktura turystyczna, której zadaniem było ukierunkowanie ruchu turystycznego w taki sposób, aby odciążyć obszary cenne przyrodniczo i jednocześnie poprawić warunki dla turystyki i rekreacji. Wśród naszych beneficjentów znalazły się nie tylko organizacje pozarządowe, lecz także parki narodowe, samorządy, jednostki naukowe – podsumowuje Piotr Adamski, Dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych odpowiedzialnego za wdrażanie projektów z V osi priorytetowej POIiŚ.

Uzupełnieniem tych działań były projekty edukacyjne skierowane zarówno do wyspecjalizowanych grup zawodowych czy społeczności lokalnych, jak i ogólnopolskie kampanie społeczne dedykowane konkretnym problemom czy kształtujące świadomość proekologiczną Polaków. Akcje edukacyjne zaangażowały ponad 48 tys. mieszkańców obszarów chronionych – dzięki czemu mogli oni lepiej zrozumieć potrzebę ochrony przyrody na zamieszkiwanych przez nich terenach.

Bieszczadzki Park Narodowy - wiata ogniskowa w okolicach Bere¿ek

Więcej informacji >>>