las-ikona4

Źródło: Towarzystwo Przyjaciół Lasu

Dni Przyjaciół Lasu 2015

Spis treści:

• Organizacja obchodów Dni Przyjaciół Lasu 2015
• Szkoły i przedszkola
• Koncepcja i harmonogram
• Patronat
• Termin
• Komunikacja
• Konkurs rysunkowy Bajkowy Las
• Konkurs rysunkowy Drzewa Naszych Lasów
• Konkurs multimedialny Przyjaciel Lasu
• Konkurs YPEF – etap krajowy w Polsce
• Obchody lokalne
• Wielkie Spotkanie Przyjaciół Lasu

Organizacja obchodów Dni Przyjaciół Lasu 2015

Dni Przyjaciół Lasu 2015 adresowane są do dzieci i młodzieży szkolnej. Poprzedzone będą czterema konkursami edukacyjnymi adresowanymi do różnych grup wiekowych. Mają charakter ogólnopolski. Towarzystwo Przyjaciół Lasu zwróciło się do Ministerstwa Edukacji Narodowej o udostepnienie bazy adresów mailowych szkół wszystkich typów, zaś do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o udostępnienie adresów mailowych urzędów gminnych na ternie całego kraju. W oparciu o otrzymane dane opracowana została wstępna koncepcja obchodów DPL wraz z konkursami edukacyjnymi stanowiącymi integralną część tych obchodów. Pragniemy aby Dni Przyjaciół Lasu 2015 miały charakter masowy, przygotowane były w oparciu o jak najprostszą formułę, żeby wyzwoliły jak najwięcej energii i inicjatywy lokalnej oraz zachęciły do udziału w rozwijaniu edukacji przyrodniczo – leśnej. Dni Przyjaciół Lasu 2015 powinny promować polskie lasy i leśnictwo.

Kręgosłupem projektu są cztery konkursy edukacyjne. Trzy bardzo proste – przeznaczone dla dzieci, młodzieży i nauczycieli niezaangażowanych w edukację przyrodniczo – leśną, jak również dla tych, z którymi spotykamy się od wielu lat. Udział w nich nie wymaga żadnych przygotowań – po prostu trzeba w nich uczestniczyć. Czwarty, trudny, prowadzony w języku angielskim wymaga wielu godzin nauki, ale jak co roku, dostarczy wiele satysfakcji.

Drugi pakiet projektu to lokalne obchody Dni Przyjaciół Lasu, gdzie uczestnikom i organizatorom pozostawiamy pełną inicjatywę, ufając wiedzy i doświadczeniu naszych sympatyków. Będziemy zachęcać gminy do poparcia tych inicjatyw i włączenia się w lokalne obchody. W miarę naszych możliwości będziemy dostarczać materiały edukacyjne i włączać się bezpośrednio w te uroczystości. Finałem tych wszystkich akcji będzie WIELKIE SPOTKANIE PRZYJACIÓŁ LASU – laureatów i ich rodziców, nauczycieli, leśników, profesorów akademickich i patronów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Bronisław Komorowski objął honorowym patronatem Dni Przyjaciół Lasu 2015 i skierował list do uczestników i organizatorów obchodów, który przesyłamy w załączeniu.

Do organizacji Dni Przyjaciół Lasu 2015 włączyły się trzy Wydziały Leśne polskich wyższych uczelni: Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W trakcie realizacji projektu Towarzystwo Przyjaciół Lasu zamierza współpracować z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Środowiska, Lasami Państwowymi, Parkami Narodowymi, Urzędami Gminnymi i przede wszystkim ze szkołami i placówkami oświatowymi na terenie całego kraju. Do współpracy zapraszamy także inne organizacje pozarządowe.

Towarzystwo Przyjaciół Lasu liczy na współpracę z Lasami Państwowymi w realizacji tego projektu. Lasy Państwowe są jedną z największych firm w Polsce, od lat będąc naturalnym partnerem Towarzystwa Przyjaciół Lasu w realizacji edukacyjnych programów przyrodniczo – leśnych. W szczególności liczymy na udział przedstawicieli Lasów Państwowych w lokalnych uroczystościach na terenie gmin i szkół, udział w Wielkim Spotkaniu Przyjaciół Lasu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz pomoc w organizacji krajowego etapu konkursu YPEF (Young People in European Forests – Młodzież w Lasach Europy).

Zapraszamy media do udziału w akcji Dni Przyjaciół Lasu 2015. Cztery ogólnopolskie konkursy edukacyjne już się rozpoczęły, obchody lokalne odbędą się w dniach 20 – 25 kwietnia 2015 roku, zaś Wielkie Spotkanie Przyjaciół Lasu planowane jest na dzień 23 kwietnia, początek godz.10.00 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zapraszamy również do udziału w lokalnych obchodach oraz w Wielkim Spotkaniu Przyjaciół Lasu i liczymy na promocję tej akcji oraz rozpowszechnienie o niej informacji medialnych. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Dni Przyjaciół Lasu 2015 jest p. prof. dr hab. Tomasz Borecki. Pełna informacja znajduje się na stronach www.przyjacielelasu.org.pl, oraz www.ypef.eu/poland. Zapytania prosimy kierować na adres:

kontakt@przyjacielelasu.org.pl oraz tel./fax 22 621 11 26. Szczegółowych informacji o obchodach i konkursach udzielają także koordynatorzy DPL – proszę obejrzeć http://przyjacielelasu.org.pl/kontakt.

Szkoły i przedszkola

W Polsce istnieje 45011 szkół i placówek oświatowych (stan na 10.09.2014 r.).
W tym:
- Szkoły podstawowe – 13558
- Gimnazja – 7474
- Zespoły szkół i placówek oświatowych – 7049
- Przedszkola, Punkty przedszkolne, Zespoły wychowania przedszkolnego – 7491
- Licea ogólnokształcące, profilowane, plastyczne, uzupełniające – 2724
- Technika i Technika uzupełniające – 2134
- Zasadnicze szkoły zawodowe – 1927
- Inne – 2654

Rodzaje placówek edukacyjnych w Polsce

źródło: Towarzystwo Przyjaciół Lasu

źródło: Towarzystwo Przyjaciół Lasu

Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea i technika to główni adresaci naszej akcji. Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Lasu w okresie jej trwania wezmą udział w co najmniej jednym spotkaniu na terenie placówki edukacyjnej w pobliżu swojego miejsca zamieszkania lub pracy, zachęcając dzieci, młodzież i nauczycieli do udziału w konkursach i opisując przyrodę pobliskich lasów i pracę leśników. Takie działania członków TPL stanowić będą znakomite wsparcie kampanii internetowej prowadzonej przez organizatorów Dni Przyjaciół Lasu. Zachęcamy leśników do podobnych działań w okresie czterech pierwszych miesięcy tego roku.

źródło: Towarzystwo Przyjaciół Lasu
źródło: Towarzystwo Przyjaciół Lasu

 

Dla wsparcia akcji konkursów edukacyjnych i organizacji lokalnych obchodów zamierzamy utworzyć Zespoły Regionalne, działające na terenie poszczególnych województw.
W województwie Mazowieckim zamierzamy powołać dwa zespoły: Zespół Warszawski
i Mazowiecki. W pracy zespołów mogą uczestniczyć wszyscy, którym bliska jest idea edukacji przyrodniczo – leśnej.

źródło: Towarzystwo Przyjaciół Lasu
źródło: Towarzystwo Przyjaciół Lasu

Listopad, Grudzień 2014

Prace przygotowawcze:
- Opracowano i przyjęto koncepcję projektu
- Przygotowano i wysłano do około 45 tysięcy szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo – wychowawczych zaproszenia do udziału w konkursach i obchodach Dni Przyjaciół Lasu.
- Opracowano elektroniczny formularz zgłoszeniowy
- Nagrane zostały krótkie filmy edukacyjne
- Przygotowano komunikacyjną platformę internetową
- Wystąpiono do Kancelarii Prezydenta RP o patronat nad Dniami Przyjaciół Lasu.
- Rozmowy z Lasami Państwowymi.
- Rozmowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.
- Stworzono nową stronę internetową www.przyjacielelasu.org.pl
- Umieszczono informacje o Dniach Przyjaciół Lasu na stronach internetowych www.przyjacielelasu.org.pl i www.ypef.eu/poland oraz na Facebooku.
- Opracowane zostały regulaminy konkursowe

 

 Styczeń 2015

- Rejestracja zgłoszeń zainteresowanych szkół, przedszkoli i placówek szkolno-wychowawczych do udziału w konkursach i obchodach Dni Przyjaciół Lasu.
- Tworzenie baz danych uczestników
- Rozesłanie dalszych informacji konkursowych
- Umieszczanie bieżących informacji na stronach internetowych i Facebooku
- Tworzenie Zespołów Regionalnych
- Koordynacja przygotowań do lokalnych obchodów
- Opracowanie programu Wielkiego Spotkania Przyjaciół Lasu

Luty 2015

- Wysłanie do Urzędów Gminnych i nadleśnictw informacji o uczestnikach z prośbą
o pomoc w organizacji i udział w obchodach.

 

Luty, Marzec, Kwiecień 2015

- Koordynacja projektu przez Zarząd Główny TPL
- Obsługa i koordynacja konkursów przez koordynatorów
- Współpraca Zespołów Regionalnych z organizatorami lokalnymi

dni przyjaciół lasu

 

Kwiecień 2015

- Obchody Dni Przyjaciół Lasu na terenie gmin i szkół.
- WIELKIE SPOTKANIE PRZYJACIÓŁ LASU, laureatów i ich rodziców, nauczycieli, leśników, profesorów akademickich i patronów
w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

 Październik 2015

Konferencja nauczycieli, leśników i samorządowców podsumowująca obchody Dni Przyjaciół Lasu.

Patronat

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Bronisław Komorowski objął honorowym patronatem Dni Przyjaciół lasu 2015 i skierował list do uczestników i organizatorów obchodów, który zamieszczamy poniżej. Panie Prezydencie, dziękujemy za życzliwość i poparcie!

List Prezydenta RP

Termin

XII Walne Zgromadzenie TPL w dniu 4 czerwca 2014 r. ustanowiło Dzień Przyjaciół Lasu wyznaczając jego datę corocznie w trzecią sobotę maja. Podczas spotkania TPL w Rybakach w październiku 2014 r. postanowiono, uwzględniając sugestie nauczycieli, rozszerzyć formułę obchodów w 2015 roku na kilka dni. Ostatecznie mając na uwadze termin Święta Lasu postanowiono zorganizować obchody w dniach:

20 kwietnia (poniedziałek) – 25 kwietnia (sobota) 2015 r.

Konkursy stanowiące integralną część obchodów rozpoczęły się już w grudniu 2014 r.
W kwietniu nastąpi rozstrzygnięcie większości konkursów (za wyjątkiem etapu krajowego YPEF, którego finał krajowy przewidziany jest na maj). W dniach obchodów spotkamy laureatów trzech konkursów i finalistów krajowych YPEF.

Komunikacja

Konkurs obsługiwany jest przez trzy strony internetowe:

www.przyjacielelasu.org.pl

www.tpl.org.pl

www.ypef.eu/poland

Stworzony został system komunikacji uczestników z organizatorami. Adresy mailowe i telefony do biura i koordynatorów znajdują się na http://przyjacielelasu.org.pl/kontakt.

Konkursy

Konkurs rysunkowy Bajkowy Las

Skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. W pracy konkursowej dziecko powinno przedstawić swoje wyobrażenie bajkowego lasu, jakie zna ze swoich ulubionych bajek i opowieści. W treści pracy można umieścić elementy bajki np. postać ulubionego bohatera.
Pracę konkursowe można wykonywać za pomocą dowolnej dwuwymiarowej techniki plastycznej (rysowanie, malowanie itp.), na wybranym materiale (papier, karton, płótno, itp.). Prace należy wykonać w FORMACIE A4.
Konkurs przebiega w dwóch etapach – szkolnym i ogólnopolskim. Spośród prac konkursowych wykonanych przez uczniów jednej placówki, nauczyciel – koordynator wyłania (w ramach szkolnego etapu konkursu) jedną, którą przesyła na adres:

Biuro Konkursowe TPL
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Leśny
ul. Nowoursynowska 159, bud. 34, pok. 0/121
02-776 Warszawa
z dopiskiem „Bajkowy Las”

Następnie, w ramach ogólnopolskiego etapu konkursu praca oceniana jest przez Komisję Konkursową. Oznacza to że nauczyciel – koordynator przesyła tylko jedną pracę z danej placówki.

Na przesłanie prac czekamy do 10.03.2015 r. (liczy się data stempla pocztowego), natomiast termin rozstrzygnięcia konkursu to 31.03.2015 r.

Regulamin konkursu Bajkowy Las znajduje się na: http://www.przyjacielelasu.org.pl/Regulamin_konkursu_Bajkowy_Las.pdf

Konkurs rysunkowy Drzewa Naszych Lasów

Skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Prace konkursowe na temat „Drzewa Naszych Lasów” należy wykonać w formie plakatu („gazetki”). Praca powinna przedstawiać wybrany gatunek drzewa występującego na terenie Polski oraz przynajmniej jeden jego charakterystyczny szczegół (taki jak: owoce, liście, szyszki, nasiona). Pracę plastyczną można wykonać na dowolnym materiale (papier, karton, płótno, itp.).
Prace należy wykonać w FORMACIE A4.
Konkurs przebiega w dwóch etapach – szkolnym i ogólnopolskim. Spośród prac konkursowych wykonanych przez uczniów jednej placówki, Nauczyciel – Koordynator wyłania (w ramach szkolnego etapu konkursu) jedną, którą przesyła na adres:

Biuro Konkursowe TPL
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Leśny
ul. Nowoursynowska 159, bud. 34, pok. 0/121
02-776 Warszawa

z dopiskiem „Drzewa Naszych Lasów”

Następnie, w ramach ogólnopolskiego etapu konkursu praca oceniana jest przez Komisję Konkursową.
Oznacza to że nauczyciel – koordynator przesyła tylko jedną pracę z danej placówki.
Na przesłanie prac czekamy do 10.03.2015 r. (liczy się data stempla pocztowego), natomiast termin rozstrzygnięcia konkursu to 31.03.2015 r. Regulamin konkursu Drzewa Naszych Lasów znajduje się na: http://www.przyjacielelasu.org.pl/Regulamin_konkursu_Drzewa_Naszych_Lasow.pdf

Konkurs multimedialny Przyjaciel Lasu

Skierowany jest do uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych oraz Gimnazjów.

Na konkurs można zgłaszać prace o tematach:
a) „Kto jest przyjacielem lasu” – uczniowie klas IV – VI Szkół Podstawowych prezentują kto – w ich ocenie – jest przyjacielem lasu i dlaczego.
b) „Lasy w mojej okolicy” – uczniowie Szkół Gimnazjalnych prezentują najciekawsze oraz najbardziej wartościowe – w ich ocenie – tereny leśne znajdujące się w pobliżu miejsca zamieszkania uczestnika.

Pracę należy przedstawić w formie prezentacji multimedialnej – maksymalnie 10 slajdów. Maksymalny rozmiar pracy to 5 MB.
Konkurs przebiega w dwóch etapach – szkolnym i ogólnopolskim. Spośród prac konkursowych wykonanych przez uczniów jednej placówki, nauczyciel – koordynator wyłania (w ramach szkolnego etapu konkursu) jedną, którą przesyła na adres e-mail: konkurs@przyjacielelasu.org.pl. Następnie, w ramach ogólnopolskiego etapu konkursu praca oceniana jest przez Komisję Konkursową.
Oznacza to, że nauczyciel – koordynator przesyła do nas tylko jedną pracę z danej placówki.

Prace przyjmowane będą do 10 marca 2015 r., natomiast rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 9 kwietnia 2015 r. Regulamin konkursu Przyjaciel Lasu znajduje się na: http://www.przyjacielelasu.org.pl/Regulamin_konkursu_Przyjaciel_Lasu.pdf

Konkurs YPEF – etap krajowy w Polsce

Krajowy etap konkursu YPEF, V edycja odbędzie się zgodnie z regulaminem Międzynarodowej Komisji YPEF oraz regulaminem Krajowej Komisji YPEF w Polsce.
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych będący w wieku od 13 do 20 lat (decydujące znaczenie ma wiek w jakim są uczniowie na początku roku szkolnego 2014/2015). Zespół liczy trzy osoby – wszyscy członkowie zespołu muszą umieć posługiwać się językiem angielskim. Do konkursu można się zgłaszać do 4 marca 2015 r. do godz. 24:00.

Podobnie jak w roku poprzednim, także w tym roku językiem oficjalnym etapu krajowego oraz etapu europejskiego jest język angielski. Oznacza to, że również w Polsce konkurs odbędzie w języku angielskim zarówno eliminacje 26 marca jak i finał krajowy 21 maja.

Uczestnicy przygotowują się do konkursu zapoznając się z materiałami edukacyjnymi znajdującymi się na ypef.eu/poland

Eliminacje krajowe polegają na rozwiązaniu testu, wspólnie przez cały zespół. Trzeba odpowiedzieć na 50 pytań w języku angielskim, do każdego są dołączone cztery odpowiedzi. Należy zaznaczyć tylko jedną prawidłową odpowiedź.

Na teście będzie 20 pytań dotyczących tematyki lasów i leśnictwa Europy oraz 30 pytań z zakresu wiedzy na temat lasów i leśnictwa poszczególnych krajów europejskich.

Eliminacje odbędą się 26 marca 2015 r., w godzinach 11:00 – 12:30 (test trwa 90 minut), w szkołach YPEF, tj. szkołach wybranych przez Krajową Komisję YPEF.
W tych szkołach piszą test także zespoły z kilku sąsiednich szkół. W finale krajowym uczestniczyć będzie 30 zespołów, które uzyskają najwyższą liczbę punktów w eliminacjach. Finał Krajowy odbędzie się w dniu 21 maja 2015 r. w godz. 12:00 – 13:30 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Główną nagrodą jest uczestnictwo w Europejskim Finale Konkursu YPEF w Brasov w Rumunii we wrześniu 2015 r.

Konkurs YPEF – finał europejski w Rumunii

W finale europejskim uczniowie będą konkurować w zespołach międzynarodowych, co oznacza, że uczestnicy zostaną podczas finału podzieleni w taki sposób, aby w składzie każdej trzy osobowej grupy znajdowały się osoby różnych narodowości.

Europejski finał konkursu składa się z trzech etapów:
• Podczas pierwszego etapu uczestnicy będą musieli rozwiązać, składający się z co najmniej 40 pytań, test wielokrotnego wyboru.
• W drugim etapie uczestników czekają zadania na świeżym powietrzu. Do pokonania będzie leśna trasa na której napotkają kilka różnych zadań praktycznych związanych z leśnictwem.
• Trzeci etap będzie polegał na przygotowaniu plakatu na zadany temat związany z tematyką leśną oraz przedstawieniu go w formie ok. 15 minutowej prezentacji.

Na przygotowanie plakatu i prezentacji będziecie mieli co najmniej 6 godzin, jednak drużyny mogą kontynuować przygotowania w czasie wolnym. Każda drużyna będzie miała do dyspozycji komputer oraz materiały do zadanego tematu. Tematy zadań zostaną przygotowane przez Krajową Komisję YPEF kraju organizującego finał.

 

INTEGRACJA PRZEZ EDUKACJĘ

Integracja przez edukację – te słowa najlepiej oddają ideę konkursu YPEF, zgodną z ideą i priorytetami Unii Europejskiej. Mówimy przecież o pogłębieniu wiedzy ekologicznej – co od lat stanowi stały punkt programów unijnych. Mówimy także o integracji – filarze istnienia Unii.
Młodzież w krajach europejskich posiada dobre wykształcenie ekologiczne, jednak wiedza o przyrodzie europejskiej zazwyczaj ogranicza się do wiedzy o przyrodzie własnego kraju. Młody mieszkaniec kraju na południu Europy zazwyczaj niewiele wie o lasach Finlandii, zaś młody Polak o przyrodzie i gatunkach chronionych na Cyprze. Chcemy to zmienić – chcemy przybliżyć młodym ludziom poczucie, że przyroda europejska z jej różnorodnością biologiczną to jedna całość – nasze wspólne dobro. Chcemy to zrobić w jak najbardziej atrakcyjnej formie – spotykając ze sobą młodzież krajów europejskich, i przyczyniając się nie tylko do pogłębienia wśród młodych ludzi wiedzy o lasach i leśnictwie europejskim, ale także wzajemnego poznania siebie. Zaś wszystko to na tle pięknej europejskiej przyrody i europejskich lasów.

Regulaminy konkursu YPEF V znajdują się na stronach: ypef.eu/poland

Obchody lokalne

Odbędą się w dniach 20 -25 kwietnia, będą połączone z wręczeniem nagród i dyplomów najlepszym uczestnikom konkursów, sadzeniem pamiątkowych drzew i spotkaniem z leśnikami i przedstawicielami Towarzystwa Przyjaciół Lasu Liczymy na organizację dodatkowych konkursów w lesie.

Wielkie Spotkanie Przyjaciół Lasu

Zapraszamy na WIELKIE SPOTKANIE PRZYJACIÓŁ LASU 2015,

które odbędzie się w dniu

23 kwietnia 2015 roku, początek godz.10.00

w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

W spotkaniu uczestniczyć będą laureaci konkursów, ich rodzice, nauczyciele, leśnicy profesorowie akademiccy, patroni oraz wyróżniający się organizatorzy i edukatorzy Zamierzamy zaprosić przedstawicieli władz państwowych, Lasów Państwowych, Parków Narodowych, samorządów, mediów oraz wszystkich przyjaciół lasu, którzy zechcą przyjechać na nasze spotkanie.

Do zobaczenia!