ikona wpisu Karkonoski Park Narodowy

Źródło: http://www.kpnmab.pl

Karkonoski Park Narodowy

Karkonoski Park Narodowy został utworzony 16 stycznia 1959 r. jest obecnie jednym z 23 parków narodowych w Polsce.

Już w roku 1933 na terenie obecnego parku tworzone były pierwsze rezerwaty przyrody: Śnieżne Kotły, Czarny Kocioł, Kocioł Łomniczki, Kocioł Małego Stawu, Kocioł Wielkiego Stawu.

W 1993 roku decyzją działającego w ramach UNESCO Międzynarodowego Komitetu MaB (program Człowiek i Środowisko) w Paryżu został utworzony Bilateralny Rezerwat Biosfery Karkonosze/ Krkonose. Utworzenie Rezerwatu było wynikiem wspólnych polsko – czeskich dążeń. Obejmuje on swoim zasięgiem dotychczasowy obszar parków narodowych : Karkonoskiego Parku Narodowego i utworzonego w 1963 roku po czeskiej stronie Karkonoszy Krkonosského národního parku.

Karkonoski Park Narodowy - mapa
Obszar Karkonoskiego Parku Narodowego
http://www.kpnmab.pl

Park swoim zasięgiem obejmuje Główny Grzbiet Karkonoszy od zachodnich zboczy Mumlawskiego Wierchu na zachodzie po Przełęcz Okraj na wschodzie. W skład Parku wchodzą również dwie enklawy na Pogórzu Karkonoskim: Góra Chojnik oraz Wodospad Szklarki. Obie enklawy włączono do Parku ze względu na dobrze zachowane naturalne lasy podgórskie i dolnoreglowe (głównie lasy bukowe). Karkonoski Park Narodowy położony jest na terenie sześciu gmin: Szklarska Poręba, Piechowice, Jelenia Góra, Podgórzyn, Karpacz i Kowary. Dla realizacji zadań ochronnych teren Parku podzielony jest na trzy obwody ochronne : Szrenica, Przełęcz i Śnieżka.

Obecna powierzchnia parku wynosi 5580 ha. Największą cześć parku zajmują lasy – 3942 ha – objęte głównie ochroną częściową. Tereny położone powyżej górnej granicy lasu czyli piętro subalpejskie i alpejskie o powierzchni 1726 ha objęto ochroną ścisłą.

Wokół Parku utworzona jest otulina, której powierzchnia wynosi 11 266 ha. Tereny otuliny Parku administrowane są przez okoliczne nadleśnictwa w Szklarskiej Porębie, Kowarach i Kamiennej Górze.

Szata roślinna

Szata roślinna Karkonoszy decyduje o wyjątkowości i odrębności tych gór na tle Sudetów oraz innych pasm Europy Środkowej. Bogactwo flory Karkonoskiego Parku Narodowego przejawia się w występowaniu na stosunkowo niewielkim obszarze gatunków pochodzących z różnych regionów geograficznych, w tym reliktów polodowcowych, posiadających tutaj swe odosobnione, izolowane stanowiska, a także roślin, których poza omawianym pasmem górskim nie spotkamy w żadnym innym miejscu na świecie, czyli tzw. endemitów. Wiele gatunków to rośliny rzadkie i zagrożone wyginięciem – zostały wpisane do „Polskiej Czerwonej Księgi Roślin” i wymagają podjęcia odpowiednich działań ochronnych.
Szata roślinna Karkonoszy, podobnie jak innych gór, ma charakterystyczny układ strefowy. Zmieniające się wraz z wyniesieniem nad poziom morza zbiorowiska roślinne, tworzą leżące równolegle pasy, które nazywamy piętrami roślinności.

Świat zwierząt

Świat zwierząt Karkonoszy charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem gatunkowym. Jest to związane z występowaniem pięter roślinnych o odmiennym klimacie i z różnorodną mozaiką zbiorowisk flory. Ponadto rzeźba i ukształtowanie terenu – zwłaszcza powyżej górnej granicy lasu, dodatkowo wyróżniają Karkonosze na tle innych pasm górskich Sudetów. Typowe dla krajobrazu tych gór jeziora i kotły polodowcowe, strome kamieniste zbocza, torfowiska na zrównaniach wierzchowinowych, stały się miejscem występowania wielu cennych dla karkonoskiej przyrody gatunków.

Ilość gatunków zwierząt żyjących w Karkonoszach: bezkręgowce – co najmniej 15 tysięcy gatunków, kręgowce – ponad 320 gatunków, a wśród nich: ryby – 2 gatunki, płazy – 6 gatunków, gady – 6 gatunków, ptaki lęgowe i przelotne – około 200 gatunków, ssaki – prawie 60 gatunków.

Klimat

Klimat jest czynnikiem decydującym o procesach rzeźbotwórczych i glebotwórczych oraz tworzeniu się zbiorowisk roślinnych i zgrupowań zwierząt. Na warunki atmosferyczne w Karkonoszach wpływają głównie wysokość i wielkość pasma Karkonoszy, dzięki czemu wytworzył się tutaj lokalny klimat górski, kształtowany głównie przez masy powietrza oceanicznego. Rzutuje to na długość zim i ich ostry charakter, znaczne opady atmosferyczne, duże wahania temperatury i gwałtowne wiatry. Czynniki te, zwłaszcza temperatura, opady i wiatr zmieniają się wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza.

Logo Karkonoskiego Parku Narodowego

Od kwietnia 2013r parki narodowe w Karkonoszach – po stronie Czech i Polski – posiadają wspólne logo, jest to wyjątkowe i jedyne wśród europejskich parków zdarzenie.

Do konkursu na graficzny projekt logo KRNAP a KPN zaproszonych zostało pięć czeskich i pięć polskich pracowni graficznych. Zadaniem pracowni nie było stworzenie nowego logo, lecz przeciwnie – wyjście od tradycyjnych, dotychczasowych logotypów obydwu parków narodowych. Podstawowym warunkiem był okrągły kształ logo, z umieszczonym na otoku tekstem: Krkonošský národní park, ewentualnie: Karkonoski Park Narodowy dla polskiej strony i oznaczeniem MaB – Bilateralnego Rezerwatu Biosfery Krkonoše/Karkonosze. Kolejnym warunkiem był motyw Śnieżki widzianej od strony torfowiska Upy, który to widok jest wspólny, zarówno dla KRNAP, jaki i dla KPN, jako wspólnego elementu logo. Ostatnim warunkiem było wkomponowanie motywu cennych karkonoskich gatunków roślin – goryczki trojeściowej jako typowej rośliny KRNAP i dzwonka karkonoskiego dla KPN.

 

Na uwagę zasługuje strona internetowa Karkonoskiego Parku Narodowego, na której można znaleźć wyczerpujące informacje na temat parku, zapoznać się z atrakcjami, ścieżkami dydaktycznymi, szlakami, miejscami wypoczynku, ofertą edukacyjną, a także odbyć wirtualną wycieczkę po parku.

 

  • hhho

    chciałam dowiedzieć się czegoś o nowym logo parku