buczyna

Źródło: RDOŚ we Wrocławiu

Kolejne plany zadań ochronnych na Dolnym Śląsku

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu podpisał kolejne zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Ostoja nad Bobrem PLH020054 i Ostoja Nietoperzy Gór Sowich PLH020071.

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja nad Bobrem PLH020054 obejmuje dolinę rzeki Bóbr wraz z otaczającymi ją wzgórzami o silnie zróżnicowanej budowie geologicznej. W pokryciu terenu dominuje mozaika lasów, łąk i pastwisk. Ostoja ważna jest ze względu na ochronę nietoperzy. W kościele we Wleniu znajduje się największa na Dolnym Śląsku kolonia rozrodcza nocka dużego – około 2250 osobników. Kolonia zasiedla strych od co najmniej 20 lat.

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Nietoperzy Gór Sowich PLH020071 obejmuje większość pasma Gór Sowich. Zlokalizowane są tu cenne obiekty stanowiące miejsca zimowania gatunków nietoperzy, stanowiących przedmioty ochrony przedmiotowego obszaru. Do najistotniejszych z punktu widzenia ochrony oraz pod względem liczebności nietoperzy są Góra Wapienna, Sztolnia w Podlesiu, Kompleks Osówka, Kompleks Rzeczka i Sztolnia w Gontowej. Bardzo istotna jest obecność zajmujących w obszarze największą powierzchnię, kwaśnych buczyn, które mogą stanowić obszar żerowiskowy dla liczącej ok. 700-800 osobników kolonii rozrodczej nocka dużego w Rościszowie. Ważnym przedmiotem ochrony obszaru jest też zanokcica serpentynowa, mająca w obszarze Ostoja Nietoperzy Gór Sowich jedno z 11 stanowisk w Polsce.

Ustanowione plany zadań ochronnych określają m.in. zidentyfikowane zagrożenia dla przedmiotów ochrony oraz działania ochronne mające na celu przede wszystkim utrzymanie ich właściwego stanu ochrony.

Zarządzenia zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 24 września 2014 r. i wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji.

Zarządzenia dostępne są na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Plany zadań ochronnych zostały opracowane w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”, realizowanego w ramach działania 5.3. Opracowanie planów ochrony, priorytetu V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.