organy wielisławskie

Źródło: RDOŚ we Wrocławiu

Konsultacje dolnośląskiego planu zadań ochronnych

Zakończyły się prace nad opracowaniem projektu planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina Dolnej Kwisy PLH020050. 4 listopada 2014 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne opracowanego projektu planu, które potrwają do 25 listopada 2014 r.

Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”, realizowanego w ramach działania 5.3. Opracowanie planów ochrony, priorytetu V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się:

Uwagi i wnioski dotyczące dokumentacji można składać pisemnie na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, faxem na nr 71 340-68-06, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@rdos.wroclaw.pl (z podaniem tytułu wiadomości: „uwagi i wnioski do obwieszczenia RDOŚ we Wrocławiu o projektach planów zadań ochronnych”) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2011 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. nr 130, poz. 1450 ze zm.), a także za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Komunikacyjnej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią projektu planu zadań ochronnych dla ww. obszaru Natura 2000 oraz do zgłaszania uwag i wniosków.

Realizacja ww. projektu na terenie województwa dolnośląskiego obejmuje sporządzenie projektów planów zadań ochronnych dla następujących obszarów Natura 2000:

 1. PLH020001  Chłodnia w Cieszkowie
 2. PLH020002  Dębniańskie Mokradła
 3. PLB020002  Grądy Odrzańskie
 4. PLH020003  Dolina Łachy
 5. PLH020004  Góry Stołowe
 6. PLB020004  Zbiornik Mietkowski
 7. PLH020005  Kamionki
 8. PLB020005  Bory Dolnośląskie
 9. PLB020006  Góry Stołowe
 10. PLB020008  Łęgi Odrzańskie
 11. PLH020009  Panieńskie Skały
 12. PLH020010  Piekielna Dolina koło Polanicy
 13. PLH020011  Rudawy Janowickie
 14. PLH020015  Wrzosowisko Przemkowskie
 15. PLH020016  Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika
 16. PLH020017  Grądy w Dolinie Odry
 17. PLH020018  Łęgi Odrzańskie
 18. PLH020019  Pasmo Krowiarki
 19. PLH020020  Przełomy Pełcznicy pod Książem
 20. PLH020021  Wzgórza Kiełczyńskie
 21. PLH020033  Czarne Urwisko koło Lutyni
 22. PLH020034  Dobromierz
 23. PLH020035  Biała Lądecka
 24. PLH020036  Dolina Widawy
 25. PLH020037  Góry i Pogórze Kaczawskie
 26. PLH020038  Góry Kamienne
 27. PLH020039 Grodczyn i Homole koło Dusznik
 28. PLH020040  Masyw Ślęży
 29. PLH020043  Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa
 30. PLH020045  Stawy w Borowej
 31. PLH020049  Żwirownie w Starej Olesznej
 32. PLH020050  Dolina Dolnej Kwisy
 33. PLH020051  Irysowy Zagon koło Gromadzynia
 34. PLH020052  Pątnów Legnicki
 35. PLH020053  Zagórzyckie Łąki
 36. PLH020054  Ostoja nad Bobrem
 37. PLH020055  Przeplatki nad Bystrzycą
 38. PLH020057  Masyw Chełmca
 39. PLH020060  Góry Orlickie
 40. PLH020061  Dzika Orlica
 41. PLH020062  Góry Bardzkie
 42. PLH020063  Wrzosowisko Świętoszowsko-Ławszowskie
 43. PLH020065  Bierutów
 44. PLH020066  Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej
 45. PLH020068  Muszkowicki Las Bukowy
 46. PLH020069  Las Pilczycki
 47. PLH020071  Ostoja Nietoperzy Gór Sowich

 

fot. Teresa Podgórska – Organy Wielisławskie (Pogórze Kaczawskie)