storczyk buławnik

Źródło: RDOŚ we Wrocławiu

Plany zadań ochronnych dla kolejnych dolnośląskich obszarów Natura 2000

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu podpisał kolejne zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 znajdujących się na terenie województwa dolnośląskiego:

a także – w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim – dla obszaru Natura 2000 położonego na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego:

Pasmo Krowiarki to niewielkie, silnie rozczłonkowane pasmo górskie w obrębie Masywu Śnieżnika. Naturalne lasy, żyzne i bardzo bogate florystycznie, są obecnie porozdzielane na niewielkie kompleksy izolowane polami i łąkami. Pozostały teren to czynne kamieniołomy, nieużytki porolne w różnym stadium regeneracji oraz inne siedliska antropogeniczne. Główną wartością obszaru są zachowane buczyny storczykowe. Murawy i buczyny nawapienne są siedliskiem wielu rzadkich, zagrożonych i prawnie chronionych gatunków roślin. Obszar ma istotne znaczenie dla ochrony obuwika w skali Polski, stanowi również ważną ostoję chiropterofauny.

Obszar Góry i Pogórze Kaczawskie położony jest w dorzeczu Ory. Dobrze zachowane są tu siedliska leśne, w szczególności jaworzyny i buczyny. W obszarze występuje – na jednym z dwóch stwierdzonych z Polsce stanowisk – włosocień delikatny. Obszar istotny jest również dla innych roślin naczyniowych – zanokcicy serpentynowej oraz szeregu gatunków storczyków, w tym obuwika pospolitego. Położone z granicach obszaru Jaskinie Połomu są jednym z największych zimowisk nocka dużego w Polsce, istotnym zimowym stanowiskiem mopka oraz miejscem hibernacji nocka łydkowłosego.

Obszar Góry Kamienne obejmuje stare, wulkaniczne Góry Kamienne oraz niewielką część piaskowców Gór Stołowych. Jest to głównie teren górzysty, w większości pokryty przez półnaturalne łąki oraz zbiorowiska leśne. Obszar jest bardzo ważny dla ochrony rzadkich w Polsce górskich łąk konietlicowych użytkowanych ekstensywnie oraz muraw panońskich. Ponadto obszar ma istotne znaczenie dla zachowania gatunków nietoperzy. Góry Kamienne pełnią rolę bardzo ważnego korytarza ekologicznego na poziomie międzynarodowym.

Góry Bardzkie tworzą zwarty masyw stanowiący przedłużenie Gór Sowich. Urozmaiceniem rzeźby jest gęsta sieć dolin wciosowych i jarów, do których schodzą strome zbocza wysokich i ostrych grzbietów. Góry Bardzkie stanowią kluczowy obszar dla ochrony jaworzyn miesięcznicowych. Cenne są tu również żyzne buczyny, których stanowisko jest drugie co do wielkości w południowo-zachodniej Polsce.

Obszar Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej obejmuje silnie zróżnicowany krajobraz doliny rzecznej, od partii przełomowych między Trzcińcem a Posadą, po łagodnie płynący ciek obszaru podgórskiego, z mozaikowym układem siedlisk i cennymi siedliskami nadrzecznymi. Na przełomowym odcinku między Trzcińcem i Bratkowem znajdują się najcenniejsze kompleksy leśne grądów oraz buczyn, miejscami łęgów i lasów zboczowych o charakterze podgórskim.

Obszar Łęgi Odrzańskie stanowi fragment doliny Odry o długości 101 km w granicach dawnej terasy zalewowej rzeki. Obszar obejmuje siedliska nadrzeczne zachowane w międzywalu oraz najlepiej wykształcone lasy i łąki. Pozostałe po dawnym korycie Odry starorzecza są w różnych fazach zarastania. W dolinie znajdują się też duże kompleksy wilgotnych łąk.

Ustanowione plany zadań ochronnych określają m.in. zidentyfikowane zagrożenia dla przedmiotów ochrony oraz działania ochronne mające na celu przede wszystkim utrzymanie ich właściwego stanu ochrony.

Zarządzenia zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 1 października 2014 r. i wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji.

Zarządzenia dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Plany zadań ochronnych zostały opracowane w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”, realizowanego w ramach działania 5.3. Opracowanie planów ochrony, priorytetu V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.