Źródło: Jolanta Węgiel, UP w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu: najwyższa ocena dla kierunku leśnictwo przyznana przez Polską Komisję Akredytacyjną

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA), oceniając jakość kształcenia na kierunku „leśnictwo” prowadzonym na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia przyznała mu ponownie najwyższą ocenę – wyróżniającą.

Logo wles up poznań

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, że wysoka ocena jakości kształcenia prowadzonego na Wydziale Leśnym UPP na kierunku „leśnictwo” oraz stopień przyjętych kryteriów jakościowych i ceny programowej uzasadniają wydanie oceny wyróżniającej (uchwalę Nr 477/2017 z dnia 21 września 2017 r).

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją, działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Podstawowymi celami działań Komisji są dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego.

Polska Komisja Akredytacyjna oceniając jakość kształcenia, ma na uwadze: programy kształcenia oraz misję i strategię rozwoju uczelni; standardy kształcenia, kwalifikacje nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia ze studentami, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia, skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, funkcjonowanie potwierdzania efektów uczenia się, umiędzynarodowienie procesu kształcenia, akredytacje i certyfikaty instytucji krajowych i międzynarodowych, infrastrukturę wykorzystywaną do realizacji efektów kształcenia, wsparcie studentów w procesie uczenia się.

Komisja po zapoznaniu się z systemem kształcenia na danej uczelni wydaje opinię oraz wystawia ocenę jakości kształcenia na danym kierunku studiów. Ocena może być: