Źródło: RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim, fot.: Cezary Korkosz

Wzrost liczebności populacji rybołowa w lubuskim

Rybołów (Pandion haliaetus) Cezary Korkosz
Rybołów (Pandion haliaetus) Cezary Korkosz

Nadal do najważniejszych lęgowisk rybołowa w regionie należy zaliczyć część północną i środkową województwa, która cechuje się wysokim udziałem obszarów leśnych oraz zbiorników wodnych.

Po raz pierwszy na Ziemi Lubuskiej od co najmniej kilkunastu lat odnotowano w 2013 r. obecność 2 par rybołowów (zajętych rewirów lęgowych) na powierzchni 100 km2 (opisanej kwadratem 10 km x 10 km) oznacza to, że obie pary rybołowów gniazdowały od siebie zaledwie w odległości około 3,5 km.

Warto podkreślić także, że lubuskie rybołowy charakteryzują się obecnie bardzo dobrą kondycją rozrodczą, na co wskazuje osiągnięty przez nie w br. roku sukces lęgowy na poziomie 60%. Wartość ta oznacza, że na 5 par rybołowów przystępujących do rozrodu, 3 odniosły sukces lęgowy, łącznie odchowując 7 młodych.

Wdrażana od końca 2011 roku strategia czynnej ochrony rybołowa w województwie lubuskim przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w ścisłej współpracy z administracją 14 nadleśnictw oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinie i Zielonej Górze, powinna w najbliższym czasie wzmocnić zaobserwowany trend, dając rybołowom szansę na trwałą odbudowę populacji i powrót na zajmowane niegdyś stanowiska na Ziemi Lubuskiej.