Foto: Katarzyna Szkopińska

Źródło: Korespondencja: Anna Krasoń

Pożary lasów nie będą tak groźne – projekt przeciwpożarowy na najbliższe lata

Zagrożenie pożarami lasów w Polsce jest jednym z najwyższych w Europie. Tylko w  ubiegłym  roku  w  lasach  zarządzanych  przez  LP  wybuchło  1825  pożarów,  które  objęły powierzchnię 561 ha. Ponieważ zapobieganie im wymaga bardzo wysokich nakładów – Lasy Państwowe w walce z tym niebezpiecznym żywiołem sięgają również po fundusze unijne.

fot. Teresa Podgórsa
fot. Teresa Podgórsa

Nasz kraj w ostatnich latach plasuje się w czołówce pod względem liczby pożarów – zaraz za Portugalią i Hiszpanią, natomiast pod względem powierzchni nimi objętej – znajdujemy się w pierwszej dziesiątce. Częstotliwość pożarów jest m.in. konsekwencją zmian klimatycznych (długotrwałe susze, mała liczba opadów) czy składu gatunkowego naszych drzewostanów – w polskich lasach przeważają gatunki iglaste, ze znacznym udziałem sosny (łatwopalne olejki eteryczne). Niestety większość pożarów nadal wybucha z winy ludzi, spowodowana umyślnymi podpaleniami, wypalaniem traw czy nieostrożnym obchodzeniem się z ogniem.

Duże zapotrzebowanie na działania prewencyjne zadecydowało o realizacji projektu polegającego na zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz ograniczaniu skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów, który będzie współfinansowany ze środków UE. Chęć uczestnictwa w przedsięwzięciu zadeklarowała ponad połowa nadleśnictw z całej Polski – obecnie trwa weryfikacja zgłoszeń oraz określenie ostatecznego kształtu projektu. Przygotowujące go Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych przewiduje, że pierwsze prace mogą ruszyć jeszcze w 2016 r.

Działania skoncentrują się głównie na dążeniu do ograniczenia występowania pożarów w lasach, a  także do sprawnego i szybkiego lokalizowania źródła zagrożenia. W nadleśnictwach zakwalifikowanych do najwyższej, I kategorii zagrożenia pożarowego, zostanie zwiększona powierzchnia objęta systemami wczesnego ostrzegania. Priorytetem będzie ograniczenie liczby pożarów oraz zmniejszenie powierzchni lasów nimi objętych, a w rezultacie zminimalizowanie strat dla środowiska i okolicznych mieszkańców.

Wśród zgłaszanych przez nadleśnictwa inicjatyw znalazły się, między innymi, wybudowanie nowych dostrzegalni pożarowych i stacji meteorologicznych oraz przeprowadzenie modernizacji części z tych, które już istnieją. Ponadto planowany jest zakup samochodów patrolowo-gaśniczych oraz nowoczesnego sprzętu do lokalizacji i wykrywania pożarów, a także doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych.