konkurs.foto.gory_moje_miejsce_na_ziemi_edycja.III_1024

Konkurs fotograficzny – „GÓRY MOJE MIEJSCE NA ZIEMI” – edycja III

„Góry to nie miejsce na mapie, góry to stan ducha i filozofia całego życia.”

(Sebastian Nikiel)

Dziennik Leśny jest sponsorem i patronem medialnym Konkursu

konkurs.foto.gory_moje_miejsce_na_ziemi_edycja.III_1024
Góry… to nie tylko miejsce do którego powracamy, to siła, piękne wspomnienia, oraz niezłomność ducha, rzeczy które zawsze nosimy w sercu, bo ich dary zabierane przez nas w doliny, karmią nas w każdej z chwil życia, pomagając wytrwać w znoju dnia codziennego. Góry… ileż wymiarów mają piękna, ileż obliczy od gniewnego, po sielankowe, od bieli mroźnej zimy, przez skalne turnie dumnie wznoszące się w niebo, majestatyczne zachody słońca, po ukwiecone, pachnące ziołami i rozgrzaną ziemia hale…

Tyleż obliczy, tyleż emocji jakie one w nas wywołują – piękna, które zapisać można obrazem, by przekazać dalej, by zarażać nim innych, by wskazywać drogę, do miejsca pozwalającego na odnowę serca. I takie właśnie są cele III już edycji, dorocznego konkursu fotograficznego przebiegającego pod hasłem „Góry – moje miejsce na ziemi”ukazanie piękna gór, oraz bogactwa ich flory i fauny, gór nie tylko polskich, ale całego świata.

Konkurs startuje 15.07.2015 i potrwa do 15.09.2015, serdecznie zapraszam do udziału, gdyż jak zawsze konkurs adresowany jest do Wszystkich fotografujących, bez względu na rodzaj używanego sprzętu fotograficznego, wiek i doświadczenie. Przypominam również, że zgłaszane fotografie nie muszą pochodzić z bieżącego okresu, lecz również z lat wcześniejszych.

Skrócony regulamin konkursu

Cel konkursu:

1. Celem dorocznego konkursu organizowanego na łamach witryny www.s-nikiel-mojegory.pl pod hasłem:
„Góry – moje miejsce na ziemi” jest promowanie piękna gór, oraz jego osobistej interpretacji wyrażanej za pomocą fotografii.

Zasady:

1. Każdy uczestnik konkursu fotograficznego może nadesłać maksymalnie trzy fotografie, związane z tematyką konkursową, czyli przedstawiające piękno gór, ich florę i faunę, oraz uczuć jakie piękno to wywołuje, interpretacja tych cech jest sprawą indywidualną.
2. Zgłaszane zdjęcia muszą mieć minimum 1280px szerokości oraz 720px wysokości, przy czym ich waga maksymalna nie może przekraczać 7mb dla jednego zdjęcia. Do konkursu można zgłaszać również zdjęcia panoramiczne dla których minimalna szerokość pozioma to 2560px i pionowa 1280px, dopuszcza się również prace czarno-białe, wykonane w odcieniu sepii, oraz zdjęcia HDR.
3. Dopuszcza się również zgłaszanie do konkursu prac wielozdjęciowych – pod warunkiem, że stanowią tematycznie powiązane serie, a łączna liczba serii nie przekracza trzech.
4. Zgłaszane zdjęcia powinny być ponumerowane a numer powiązany z opisem, lub zawierać w nazwie tytuł zdjęcia.
5. Zdjęcia należy wysłać w postaci elektronicznej w dowolnych formatach graficznych, jako załącznik do e-maila, wraz z wymaganymi regulaminem danymi na adres: konkurs.foto@s-nikiel-mojegory.pl.
6. W wiadomości prócz zdjęć należy podać dane w kolejności dodawania fotografii:

◦ tytuł zdjęcia (obowiązkowo)
◦ imię i nazwisko autora (obowiązkowo)
◦ LOGIN pod jakim zdjęcia będą prezentowane w galerii konkursowej, o ile nie chcemy by były prezentowane pod naszym imieniem i nazwiskiem (obowiązkowo)
◦ zgodę lub jej brak na uczestnictwo w rywalizacji o nagrodę publiczności na łamach portalu Facebook (szczegóły w sekcji regulaminu „Nagroda publiczności”) (obowiązkowo)
◦ miejsce i datę wykonania (nie obowiązkowo)
◦ model aparatu fotograficznego (nie obowiązkowo)
◦ mile widziany jest również szerszy komentarz do zdjęcia, co przedstawia sfotografowana scena /obiekt (nie obowiązkowo)

7. Zabrania się dokonywania głębszych zmian w zdjęciach, za pomocą programów do obróbki zdjęć, dopuszczalne są jedynie podstawowe korekty jak: zmiana kontrastu, poprawa balansu bieli i nasycenia, oraz kadrowanie. Dopuszcza się również dodanie winiety do zdjęcia, oraz ramki o ile służy to podniesieniu jego walorów estetycznych. Zdjęcia noszące cechy innych od wymienionych ingerencji, w tym szczególnie zmiana elementów kadru (usuwanie, dodawanie innych od pierwotnie występujących na zdjęciu) będą dyskwalifikowane z konkursu. Decyzja o zdyskwalifikowaniu jest podejmowana przez Jury konkursowe i jest ostateczna.
8. Również zdjęcia o wyjątkowo niskich walorach estetycznych, obraźliwe, bądź naruszające prawo, będą dyskwalifikowane z udziału w konkursie, bez obowiązku informowania o tym osób które nadesłały takie fotografie.
9. Zgłaszane na konkurs prace nie mogą być równocześnie zgłoszone do innych, trwających równolegle konkursów, ani też być już na takowych wcześniej nagradzane, w przypadku naruszenia tej zasady, uczestnik może zostać zdyskwalifikowany na każdym z etapów konkursu.
10. Nie ogranicza się w żaden sposób zasięgu konkursu, zgłaszane fotografie mogą przedstawiać dowolne pasma górskie z dowolnego miejsca na świecie. Nie ogranicza się również zakresu czasowego w jakim zdjęcia zgłaszane zdjęcia zostały wykonane, mogą one pochodzić z bieżącego okresu, jak i z lat wcześniejszych.
11. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, oraz zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Do kogo adresowany jest konkurs:

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących, zarówno amatorów, jak i osób zajmujących się fotografią zawodowo, bez względu na rodzaj używanego sprzętu fotograficznego.
2. Konkurs ma charakter otwarty, może w nim wziąć każda osoba, również niepełnoletnia, jednak w przypadku tych ostatnich konieczna będzie zgoda rodziców, na udostępnienie danych osobowych (druk zgody do pobrania ze strony konkursu, lub z sekcji linki na dole niniejszego regulaminu). Formularz należy pobrać, wypełnić, a następnie zeskanowany wysłać jako załącznik e-mailem na adres organizatora konkursu – konkurs.foto@s-nikiel-mojegory.pl.
3. Konkurs ma zasięg krajowy i odbywa się wyłącznie na terenie Polski, dopuszcza się jednak udział osób spoza granic kraju, jednak w przypadku zdobycia przez nich w konkursie nagród, należy liczyć się z koniecznością pokrycia części kosztów (różnicy pomiędzy kosztem wysyłki krajowej, a zagranicznej) wynikających z przesyłki nagrody poza obszar polski.

Terminarz szczegółowy:

Konkurs ma pięć etapów:
1. Prace konkursowe można zgłaszać od 15.07.2015 do 15.09.2015 do godziny 24:00 (decyduje godzina i data wpłynięcia maila zgłoszeniowego).

2. Równoległe, podczas trwania konkursu, zgłoszone prace, spełniające wymienione regulaminem wymogi techniczne, oraz nie noszące znamion zabronionej ingerencji w zdjęcie, zakwalifikowane do dalszego etapu konkursu, będą zamieszczane w przeciągu 72 godzin od chwili otrzymania maila z załączonymi zdjęciami, w Galerii Konkursowej na łamach witryny www.s-nikiel-mojegory.pl, oraz w albumie konkursowym na profilu witryny na łamach Facebooka pod warunkiem że uczestnik wyraził chęć rywalizacji o nagrodę publiczności) jednak organizator dołoży wszelkich starań by zdjęcia trafiały do galerii i albumu konkursowego jak najszybciej.

3. Po zakwalifikowaniu zdjęć, oraz ich zamieszczeniu w „Galerii konkursowej”, jak i albumie na łamach profilu witryn na portalu Facebook, zgłaszający otrzyma od organizatora informację o tym za pomocą maila.

4. Po zamknięciu etapu zgłaszania prac to jest 15.09.2015 rozpocznie się kolejny etap konkursu – głosowanie i obrady Jury, podczas których wyłonieni zostaną zwycięscy, oraz osoby wyróżnione, w kategoriach głównych. Jury zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród głównych, jeśli nie uda się takiego wyłonić, oraz nie przyznawania wyróżnień, jeśli żadne ze zdjęć zgłoszonych do konkursu nie będzie przedstawiało odpowiedniego poziomu artystycznego i warsztatowego. Etap głosowania trwać będzie od 16.09.2015 do 29.09.2015 roku.

5. Po zakończeniu głosowania przez Jury, na stronie konkursowej, zostaną ogłoszeni zwycięscy konkursu w kategorii nagród i wyróżnień głównych – co będzie miało miejsce 30.09.2015 roku, a osoby nagrodzone zostaną powiadomione o wyniku za pomocą maila, oraz poproszone o podanie adresu i telefonu (dla firmy spedycyjnej) pod który zostaną wysłane nagrody.

Nagroda publiczności:

1. W III edycji konkursu fotograficznego „Góry – moje miejsce na ziemi” prócz nagród i wyróżnień głównych, zostaje wyznaczona dodatkowa kategoria – „Nagroda publiczności”. By wziąć udział w tej części konkursu, rywalizując o wymienioną nagrodę, zgłaszający do konkursu zdjęcia uczestnik, musi tylko określić w wiadomości mailowej podczas przesyłania zdjęć czy chce aby jego zdjęcia zostały dodane do albumu konkursowego na łamach serwisu Facebook. Jeśli taką zgodę wyraża zakwalifikowane do konkursu zdjęcia, będą równocześnie zamieszczane w Galerii Witryny, oraz jej profilu na łamach Facebooka.

2. Termin zgłaszania prac do „Nagrody publiczności” upływa wraz z terminem zgłaszania prac w konkursie głównym – to jest 15.09.2015 godzina 24:00.

3. Głosowanie na zdjęcia w kategorii „Nagrody publiczności” trwać będzie do 20.09.2015 – godzina 24:00.

4. W kategorii „Nagroda publiczności” nagrodzone zostaje zdjęcie które otrzyma największą liczbę „polubień” w chwili zamknięcia etapu głosowania – to jest 20.09.2015r – godzina 24:00.

5. By głosować na zdjęcia w tej kategorii należy:

◦ wejść na profil witryny na Facebooku i „Polubić” stronę
◦ następnie przejść do Albumu konkursowego
◦ kliknąć „Lubię to” pod swoim kandydatem (zdjęciem)

6. Na każde zdjęcie można głosować tylko jeden raz w trakcie trwania całego konkursu.

7. Zabrania się sztucznego zawyżania liczby głosów pod zdjęciami biorącymi udział w głosowaniu o „Nagrodę publiczności” w tym: zgłaszania zdjęcia na profile osób i społeczności służące wyłącznie klikaniu „Lubię to”, zlecania firmom i osobom trzecim sztucznego ich zwiększania poprzez skrypty, puste konta, spam-boty, oraz wszystkie inne techniki służące nieuczciwemu zwiększeniu głosów. W przypadku stwierdzenia takich praktyk sporne zdjęcie zostanie usunięte, a autor zdyskwalifikowany z udziału w konkursie, zarówno o „Nagrodę publiczności” jak i w kategoriach głównych.

8. „Nagrody publiczności” jest jedno stopniowa, jeśli doszłoby do sytuacji że dwa, lub więcej zdjęć otrzymałoby taką samą liczbę polubień, zwycięzcę wyłoni Jury konkursowe, w takim samym terminie jak ogłoszenie nominacji do nagród głównych to jest 30.09.2015.

9. Zdobycie „Nagrody publiczności” nie wyłącza z uczestnictwa w zmaganiach o nagrody główne, przyznawane przez jury konkursowe, dopuszczalna więc jest sytuacja że ta sama fotografia zostanie podwójnie nagrodzona, o ile tak zdecyduje jury konkursowe.

10. W przypadku nie wyrażania zgody na zamieszczanie zdjęć w albumie konkursowym na łamach portalu Facebook – uczestnik nie będzie brał udziału w rywalizacji o „Nagrodę publiczności” co jednak nie wpływa na uczestnictwo w konkursie głównym.

Prawa autorskie / organizator konkursu:

1. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu w żaden sposób nie ogranicza praw autorskich właściciela zdjęcia, z zastrzeżeniem udzielenia nieodpłatnej zgody na wykorzystanie zgłaszanych prac do promocji konkursu podczas jego trwania i po jego zakończeniu, oraz wykorzystania w celach promocyjnych przez sponsorów nagród w konkursie, wymienionych poniżej, w części skróconego regulaminu: Sponsorzy - punkt 2.

2. Przez pojęcie udzielenia nieodpłatnej zgody na wykorzystanie zgłaszanych do konkursu zdjęć rozumie się: wykorzystanie ich w materiałach promocyjnych sponsorów nagród, w tym publikowanie w mediach elektronicznych, druku w wersji papierowej, w postaci przetworzonej i pierwotnej, oraz tworzenie dzieł pochodnych.

3. Uczestnik zgadza się na prezentację zgłoszonych zdjęć w „Galerii konkursowej”, oraz wykorzystanie ich w banerach i materiałach promujących sam konkurs „Góry – moje miejsce na ziemi”, na łamach witryny i jej profilach społecznościowych (Facebook, Twitter, Google+).

4. Uczestnicy konkursu, którzy wyrazili taką chęć i biorą udział w rywalizacji o „Nagrodę Publiczności” wyrażają również zgodę na publikację swych prac w albumie konkursowym i pokonkursowym na profilu witryny na portalu Facebook.

5. Autor zdjęcia zgłaszając je do konkursu musi posiadać pełnię praw autorskich do niego, oraz do elementów przedstawionych na fotografii, o ile podlegają one ustawie prawnej takiej zgody wymagającej. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności prawnej za brak takich praw.

Sponsorzy nagród i organizator konkursu:

1. Wyłączonym organizatorem III edycji konkursu fotograficznego „Góry – moje miejsce na ziemi” jest właściciel i administrator strony internetowej www.s-nikiel-mojegory.pl – Sebastian Nikiel.

2. Sponsorami nagród w konkursie są:

◦ Sebastian Nikiel, organizatora konkursu i administratora witryny: www.s-nikiel-mojegory.pl
◦ Portal „Dziennik Leśny”: www.dzienniklesny.pl

3. Partnerzy:

Patronem medialnym III edycji konkursu fotograficznego „Góry – moje miejsce na ziemi” są portale:

▪ www.dcamera.pl
▪ www.dzienniklesny.pl
▪ www.ceneria.pl
▪ www.planetagor.pl

4. Patronat honorowy nad konkursem „Góry – moje miejsce na ziemi” sprawuje Polskie Towarzystwo Tatrzańskie oddział Bielsko-Biała:  www.bielsko.ptt.org.pl

Głosowanie i Jury:

1. Jury konkursowe składa się z trzech osób – przewodniczącego i dwóch członków. Każdy z nich oceniać będzie zdjęcia wpierw w sposób niezależny od siebie, wyłaniając grupę 10 najlepszych jego zdaniem prac. Następnie podczas wspólnych obrad z powstałej grupy 30 najlepszych fotografii wybrane zostaną zdjęcia typowane do nagród głównych (miejsca: I,II,III, oraz wyróżnień: I,II,III).

2. W kategorii „Nagrody publiczności” jeśli doszłoby do opisanej w sekcji „Nagroda publiczności - punkt 8, sytuacji iż jedna, lub więcej, fotografii otrzymałoby taką sama ilość głosów, decyzję o zwycięstwie podejmie jury konkursowe w trybie zwyczajnym, to jest w chwili ogłoszenia nominacji do nagród głównych (30.09.2015).

Nagrody

nagrody.calosc_1960px

1. W konkursie fotograficznym „Góry – moje miejsce na ziemi” przyznane zostaną trzy nagrody główne, trzy wyróżnienia, oraz jednostopniowa „Nagroda publiczności”.
2. Przyznane przez Jury nagrody nie podlegają wymianie na pieniądze, oraz inne nagrody, a decyzja Jury o podziale nagród jest ostateczna.
3. Nagrody główne:

Miejsce I

Miejsce I
Miejsce I

◦ Dyplom
◦ Autorski tomik poezji Sebastiana Nikiel „Na krawędzi”
◦ Autorski tomik poezji Sebastiana Nikiel „Poza krawędzią”
◦ Inteligenty zegarek (smartwatch) model U8 – kolor czarny z polskim menu kompatybilny z systemem Android
◦ Termos ze stali nierdzewnej firmy KAYOBA z automatyczną zakrętką pojemność 1000ml (kolor niebieski metalik)
◦ Książka „Las-człowiek… człowiek-las” autorstwa Zbigniewa Sieroty i Teresy Podgórskiej z autografem i dedykacją Pani Teresy
◦ Album „Janosik. Prawdziwa historia” wydawnictwa MG
◦ „Moczary i uroczyska” – film Tomasza Ogrodowczyka, Wydawnictwo Lasy Państwowe
◦ Mapa turystyczna „Szlaki Beskidzkie – od Ustronia po Tarnicę” wydawnictwa CartoMedia
◦ Atlas kieszonkowy „Tatry polskie” wydawnictwa Sygnatura
◦ Wielofunkcyjne pióro 3w1 LENS PEN do czyszczenia obiektywów, ekranów, korpusów aparatów fotograficznych i innych urządzeń elektronicznych

Miejsce II

Miejsce II
Miejsce II

◦ Dyplom
◦ Autorski tomik poezji Sebastiana Nikiel „Na krawędzi”
◦ Autorski tomik poezji Sebastiana Nikiel „Poza krawędzią”
◦ Torba fotograficzna firmy CAMROCK model City X41
◦ Termos ze stali nierdzewnej firmy KAYOBA z automatyczną zakrętką pojemność 1000ml (kolor niebieski metalik)
◦ Książka „Las-człowiek… człowiek-las” autorstwa Zbigniewa Sieroty i Teresy Podgórskiej z autografem i dedykacją Pani Teresy
◦ Album „Janosik. Prawdziwa historia” wydawnictwa MG
◦ Album krajoznawczy „Cuda przyrody UNESCO” seria IMAGINE – wydawnictwa DRAGON
◦ Mapa turystyczna „Szlaki Beskidzkie – od Ustronia po Tarnicę” wydawnictwa CartoMedia
◦ Wielofunkcyjne pióro 3w1 LENS PEN do czyszczenia obiektywów, ekranów, korpusów aparatów fotograficznych i innych urządzeń elektronicznych

Miejsce III

Miejsce III
Miejsce III

◦ Dyplom
◦ Autorski tomik poezji Sebastiana Nikiel „Na krawędzi”
◦ Autorski tomik poezji Sebastiana Nikiel „Poza krawędzią”
◦ Sportowa torba biodrowa (nerka) angielskiej firmy KARRIMOR o pojemności 2 litrów ze zintegrowanym pokrowcem na bidon (bidon w zestawie) o pojemności 450ml, w kolorze czarnym z regulowanym paskiem, oraz trzema kieszeniami – X-Lite Bum Belt 2l
◦ Album „Janosik. Prawdziwa historia” wydawnictwa MG
◦ Termos ze stali nierdzewnej firmy KAYOBA z automatyczną zakrętką pojemność 500ml (kolor niebieski metalik)
◦ Mata turystyczna do siedzenia angielskiej firmy KARRIMOR – w kolorze fioletowym
◦ Mapa turystyczna „Szlaki Beskidzkie – od Ustronia po Tarnicę” wydawnictwa CartoMedia
◦ Wielofunkcyjne pióro 3w1 LENS PEN do czyszczenia obiektywów, ekranów, korpusów aparatów fotograficznych i innych urządzeń elektronicznych

Wyróżnienia:

Wyróżnienie I

Wyróżnienie I
Wyróżnienie I

◦ Dyplom
◦ Autorski tomik poezji Sebastiana Nikiel „Na krawędzi”
◦ Autorski tomik poezji Sebastiana Nikiel „Poza krawędzią”
◦ Seria albumów fotograficznych z audiobookami z Zielonej serii Włodzimierza Puchalskiego, wydanej przez Lasy Państwowe

oraz „Werki Włodzimierza Puchalskiego” – Tomasza Ogrodowczyka

◦ Termos ze stali nierdzewnej firmy KAYOBA z automatyczną zakrętką pojemność 500ml (kolorniebieski metalik)
◦ Mapa turystyczna „Szlaki Beskidzkie – od Ustronia po Tarnicę” wydawnictwa CartoMedia
◦ Wielofunkcyjne pióro 3w1 LENS PEN do czyszczenia obiektywów, ekranów, korpusów aparatów fotograficznych i innych urządzeń elektronicznych

Wyróżnienie II

Wyróżnienie II
Wyróżnienie II

◦ Dyplom
◦ Autorski tomik poezji Sebastiana Nikiel „Na krawędzi”
◦ Autorski tomik poezji Sebastiana Nikiel „Poza krawędzią”
◦ Torba fotograficzna firmy CAMROCK model V370 kolor czarny
◦ Termos ze stali nierdzewnej firmy KAYOBA z automatyczną zakrętką pojemność 500ml (kolor niebieski metalik)
◦ Album „Janosik. Prawdziwa historia” wydawnictwa MG
◦ Mapa turystyczna „Szlaki Beskidzkie – od Ustronia po Tarnicę” wydawnictwa CartoMedia
◦ Wielofunkcyjne pióro 3w1 LENS PEN do czyszczenia obiektywów, ekranów, korpusów aparatów fotograficznych i innych urządzeń elektronicznych

Wyróżnienie III

Wyróżnienie II
Wyróżnienie II

◦ Dyplom
◦ Autorski tomik poezji Sebastiana Nikiel „Na krawędzi”
◦ Autorski tomik poezji Sebastiana Nikiel „Poza krawędzią”
◦ Album krajoznawczy „Cuda przyrody UNESCO” seria IMAGINE – wydawnictwa DRAGON
◦ Mata turystyczna do siedzenia angielskiej firmy KARRIMOR – w kolorze niebieskim
◦ Album „Janosik. Prawdziwa historia” wydawnictwa MG
◦ Atlas kieszonkowy „Tatry polskie” wydawnictwa Sygnatura
◦ Mapa turystyczna „Szlaki Beskidzkie – od Ustronia po Tarnicę” wydawnictwa CartoMedia

Nagroda publiczności

Nagroda publiczności
Nagroda publiczności

◦ Dyplom
◦ Autorski tomik poezji Sebastiana Nikiel „Na krawędzi”
◦ Autorski tomik poezji Sebastiana Nikiel „Poza krawędzią”
◦ Plecak turystyczny firmy QUECHUA, model Forlcaz, kolor czarno-stalowy, pojemność 20l
◦ Album z audiobookiem „W krainie Łabędzia” autorstwa Włodzimierza Puchalskiego; Wydawnictwo Lasy Państwowe
◦ Album „Janosik. Prawdziwa historia” wydawnictwa MG
◦ Mata turystyczna do siedzenia angielskiej firmy KARRIMOR – w kolorze: czarnym
◦ Mapa turystyczna „Szlaki Beskidzkie – od Ustronia po Tarnicę” wydawnictwa CartoMedia
◦ Wielofunkcyjne pióro 3w1 LENS PEN do czyszczenia obiektywów, ekranów, korpusów aparatów fotograficznych i innych urządzeń elektronicznych

Linki:

strona z pełnym regulaminem III edycji konkursu fotograficznego „Góry – moje miejsce na ziemi”
strona „Galerii konkursowej”
album III edycji konkursu fotograficznego „Góry – moje miejsce na ziemi” na Facebooku (rywalizacja o „Nagrodę Publiczności”):

Do pobrania

s-nikiel-mojegory.pl – Góry – moje miejsce na ziemi – III edycja